Notat om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af regnskaberne for gennemførelsen af EU's almindelige budget for regnskabsåret 2006

04-06-2008

I notatet orienterer rigsrevisor Statsrevisorerne om resultatet af Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af regnskaberne for gennemførelsen af EU's almindelige budget for regnskabsåret 2006. Europa-Parlamentet meddelte ved sin afgørelse af 22. april 2008 decharge til Kommissionen (og EU's øvrige institutioner mv.) for gennemførelsen af budgettet. Notatet redegør for Europa-Parlamentets vigtigste bemærkninger til Kommissionens gennemførelse af budgettet og regnskabernes rigtighed samt de underliggende transaktioners lovlighed. Herudover indeholder notatet en omtale af Europa-Parlamentets bemærkninger til Kommissionens kontrolforanstaltninger vedrørende EU's indtægter, den fælles landbrugspolitik og EU's strukturforanstaltninger. Endelig indeholder notatet en status på medlemsstaternes involvering i kontrollen med EU-midler under delt forvaltning og rigsrevisors bemærkninger til dette.

Hele notatet (PDF)