Beretning om viden om effekter af de sociale indsatser

16-06-2008

Beretning nr. 15/2007

Beretningen handler om Velfærdsministeriets arbejde for, at de sociale indsatser bliver baseret på viden om effekt. Rigsrevisionen har selv igangsat undersøgelsen. De sociale indsatser har ofte stor betydning for de berørte borgeres liv, og det er derfor væsentligt at vide, hvilke indsatser der virker, og hvilke der ikke gør. I dag er der imidlertid begrænset viden om effekterne af de sociale indsatser. Formålet med beretningen er at vurdere, om Velfærdsministeriet i højere grad end tidligere medvirker til, at de sociale indsatser baseres på viden om, hvad der virker.

Velfærdsministeriet kan direkte medvirke til at sætte rammerne for de sociale indsatser gennem det lovforberedende arbejde, fx i tilknytning til serviceloven, og gennem administrationen af satspuljerne. Det er kommunerne, der har ansvaret for den praktiske gennemførelse af de sociale indsatser. Ministeriet kan dog påvirke kommu­nernes tilrettelæggelse og udførelse af de sociale indsatser gennem vejledning, opsamling og formid­ling af viden om effekt.

Rigsrevisionen har derfor undersøgt, om Velfærdsministeriet har en strategi for sit arbejde med at basere de sociale indsatser på viden om effekt. Rigsrevisionen har endvidere undersøgt, om Velfærdsministeriet medvirker til, at sociallovgivningen fremover kan baseres på viden om effekt, om Velfærdsministeriet sikrer et større fokus på effekter i forvaltningen af satspuljerne til socialt udsatte grupper, samt om Velfærdsministeriet medvirker til, at kommunerne fremover kan basere de sociale indsatser på viden om effekt.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 16. juni 2008 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 15/2007 om viden om effekter af de sociale indsatser

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"De sociale indsatser omfatter sociale serviceydelser i forhold til de 4 hovedgrupper: ældre, handicappede, børn og unge samt udsatte voksne. De sociale indsatser omfat­ter fx kvindekrisecentre, anbringelse af børn og unge og hjælpemidler til handicap­pe­de, men ikke sociale overførsler som fx folkepension. I 2006 udgjorde de sociale ser­viceydelser ca. 69 mia. kr., hvilket er 1/3 af de samlede offentlige udgifter på det sociale område.

Kommunerne har ansvaret for at finansiere, udføre og dokumentere de sociale indsat­ser under serviceloven. I aftalerne om den kommunale økonomi er det fastlagt, at kom­­munerne har frihed til at tilrettelægge de sociale indsatser, og at den statslige styring er baseret på mål- og rammestyring med fokus på resultater. Kommunerne skal på sigt over for Folketinget og regeringen kunne dokumentere de kommunale aktiviteter og effekter - dvs. resultater og virkninger for borgerne af den førte socialpolitik.

Statsrevisorerne har siden 1999 i flere beretninger påpeget, at Socialministeriet (nu Velfærdsministeriet) kun i begrænset omfang kunne vurdere effekten af socialpolitik­ken. Disse sager er blevet afsluttet under henvisning til, at ministeriet løbende har ud­­viklet evalueringsmodeller og taget en række passende initiativer til at skaffe sig sy­­stematisk viden om socialpolitikkens effekter.

Det vedholdende arbejde har ført til, at Velfærdsministeriet nu har en strategi for, hvor­­­dan de sociale indsatser og sociallovgivningen fremover kan baseres på viden om effekt. Fra 2007 vil der også være større fokus på effekter i de projekter, som er fi­­nansieret af satspuljen. Velfærdsministeriet opsamler også viden om sammenhæn­gen mellem de sociale indsatser og effekter og stiller den til rådighed for kommuner­ne, men for at få mere viden om effekterne kræver det bl.a., at kommunerne systema­­tisk registrerer de sociale indsatser, hvor det er relevant.

Statsrevisorerne vil godt understrege, at registrering og dokumentation ikke må blive et mål i sig selv, men skal bruges der, hvor det vil medvirke til bedre service eller bed­re resultater for den eller de borgere, der berøres af den førte socialpolitik.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Velfærdsministeriet i højere grad end tid­ligere medvirker til, at de sociale indsatser kan baseres på viden om effekt. Statsre­visorerne finder det imidlertid mindre tilfredsstillende, at der stadig er begrænset viden om effekterne af de sociale indsatser - selv på områder, hvor det er relevant og målbart."

Rigsrevisors notat af 21. november 2008

Notatet omhandler Rigsrevisionens vurdering af Velfærdsministeriets opfølgning på beretning nr. 15/2007 om viden om effekter af de sociale indsatser.

Velfærdsministeriet har taget initiativ til at udarbejde en samlet strategi for produktion og formidling af viden og statistik på ministerområdet som led i ministeriets indsats for at skabe mere viden om effekt. Strategien vil indeholde en prioritering af, hvor det er vigtigst at indsamle, systematisere og formidle viden for at opnå de bedste effekter af de sociale indsatser.

Rigsrevisionen vil følge udviklingen i Velfærdsministeriets arbejde med at udarbejde og implementere strategien for produktion og formidling af viden for at vurdere, i hvilket omfang det bidrager til, at de sociale indsatser fremover kan baseres på viden om effekt.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 2. januar 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2007 om viden om effekter af de sociale indsatser.

Der er i notatet fulgt op på 2 områder:

  • om Social- og Integrationsministeriet har udarbejdet en strategi for produktion og formidling af viden og statistik
  • Social- og Integrationsministeriets arbejde med at implementere strategien.

Rigsrevisionen vil fortsat følge Social- og Integrationsministeriets arbejde med at implementere strategien for produktion og formidling af viden og statistik, og hvordan ministeriet følger op på, at de sociale indsatser i stigende grad baseres på viden om effekt.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 24. maj 2013

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2007 om viden om effekter af de sociale indsatser. Der er i notatet fulgt op på:

  • Social- og Integrationsministeriets arbejde med at implementere strategien for produk­tion og formidling af viden og statistik
  • hvordan Social- og Integrationsministeriet arbejder med at følge op på, at de sociale indsatser i stigende grad baseres på viden om effekt.
    Selv om ikke alle initiativerne er tilendebragt, er det Rigsrevisionens vurdering, at ministeriets arbejde har bidraget til fremskridt på området. Det er derfor Rigsrevisionens opfattelse, at sagen kan afsluttes. Oplysninger om ministeriets arbejde med at opsamle og formidle viden om effekter af sociale indsatser i forhold til forskellige målgrupper vil indgå i Rigsrevisionens planlægning af kommende beretninger.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik