Beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet

16-06-2008

Beretning nr. 14/2007

Beretningen handler om Økonomi- og Erhvervsministeriets og Fødevareministeriets arbejde med at tilvejebringe viden om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet.

Rigsrevisionen har undersøgt, om ministerierne har arbejdet med effektundersøgelser af deres erhvervsfremmeordninger, samt om ministerierne har udarbejdet retningslinjer for, hvordan effektundersøgelserne kan gennemføres, og opstillet kriterier for udvælgelse af ordninger til effektundersøgelse.

Derudover har Rigsrevisionen undersøgt, om Økonomi- - og Erhvervsministeriet og Fødevareministeriet har etableret et styringsgrundlag, som muliggør en vurdering af, om erhvervsfremmeordningerne Vækstkaution og Innovationsloven har de ønskede effekter.

Rigsrevisionen har selv iværksat undersøgelsen i august 2007.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 16. juni 2008 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 14/2007 om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Der blev i 2007 i alt anvendt 21,5 mia. kr. til erhvervsfremme. Heraf var 9 mia. kr. direkte ordninger, som fremgår af finansloven, og 12,5 mia. kr. var skatteudgifter, dvs. indtægter, som staten ikke opkræver, fx skattefradrag. På innovations- og iværksætterområdet var Økonomi- og Erhvervsministeriets bevilling 355,8 mio. kr. fordelt på 6 ordninger, mens Fødevareministeriets bevilling var 454,2 mio. kr. fordelt på 9 ordninger.

Beretningen viser, at Økonomi- og Erhvervsministeriet og Fødevareministeriet har undersøgt effekten af nogle erhvervsfremmeordninger på innovations- og iværksætterområdet. De gennemførte effektundersøgelser har dog på grund af metodevalg og begrænset datagrundlag ikke entydigt kunnet fastslå, at erhvervsfremmeordningerne har haft en positiv virkning hos de støttede virksomheder.

Statsrevisorerne skal understrege betydningen af, at ministerierne generelt nøje overvejer metodevalg, formål samt krav til data- og styrings­grund­lag, når effektundersøgelserne gennemføres. Der henvises i den forbindelse til beretningens anbefalinger til arbejdet med effektundersøgelser.

Økonomi- og Erhvervsministeriet og Fødevareministeriet har hverken i forbindelse med etableringen af ordningerne eller i forbindelse med den løbende styring af ordningerne opstillet mål for effekten.

Statsrevisorerne finder det mindre tilfredsstillende, at Økonomi- og Erhvervsministeriet og Fødevareministeriet i en årrække har administreret erhvervsfremmeordningerne på innovations- og iværksætterområdet uden at have fuld klarhed over, hvilken effekt man ønskede at opnå – dvs. hvilke konkrete resultater og virkninger ordningerne skulle have.

Det er Statsrevisorernes vurdering, at Økonomi- og Erhvervsministeriet og Fødevare­ministeriet bør arbejde mod, at erhvervsfremmeordningerne i højere grad baseres på viden om effekt. Det vil bidrage til en mere effektiv og målrettet indsats til gavn for Danmarks erhvervsliv."

Rigsrevisors notat af 22. oktober 2008

Rigsrevisionen har undersøgt Fødevareministeriets og Økonomi- og Erhvervsministeriet og opfølgning på beretning nr. 14/2007 om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet.

Rigsrevisionen følger i notatet op på, om Fødevareministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet har arbejdet målrettet med at tilvejebringe viden om effekten af deres erhvervsfremmeordninger, herunder i hvilken grad ministerierne har arbejdet med effektundersøgelser samt opstillet et styringsgrundlag, som muliggør en vurdering af, om erhvervsfremmeordningerne har de ønskede effekter.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Ministeriernes initiativer til at få fastlagt klare og målbare mål for ministeriernes erhvervsfremme­­­ordninger.
  • Ministeriernes udvikling af retningslinjer for arbejdet med effekt. Rigsrevisionen finder, at retningslinjerne bør omfatte valg af metoder, klare kriterier for udvælgelse af ordninger til effektundersøgelse og sikring af et tilstrækkeligt datagrundlag.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 15. september 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2007 om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på in­no­vations- og iværksætterområdet. Beretningen vedrørte erhvervsfremmeordninger under Fødevaremi­ni­ste­riet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Der er i notatet fulgt op på 3 områder.

  • Fødevareministeriets initiativer til at få fastsat klare og målbare mål for ministeriets erhvervs­frem­meordninger og ministeriets udvikling af retningslinjer for arbejdet med effekt
  • Økonomi- og Erhvervsministeriets initiativer til at få fastsat klare og målbare mål for mini­steriets er­hvervsfremmeordninger og ministeriets udvikling af en guide til at gennemføre evalueringer
  • en kortlægning af den geografiske fordeling af Vækstfondens ventureinveste­rin­ger og støtte under 2 af de erhvervsfremmeordninger, som indgik i beretningen.

Med notatet betragtes sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik