Beretning om Dancea-miljøstøtten til Arktis

16-01-2008

Beretning nr. 7/2007

Beretningen vedrører Miljøministeriet og handler om Dancea-miljøstøtten til Arktis.

Formålet med undersøgelsen har været at vurdere, om Miljøstyrelsens forvaltning af miljøstøtten til Arktis har været tilfredsstillende. Rigsrevisionen har undersøgt, om Miljøstyrelsen har udmøntet miljøstøtten til Arktis i overensstemmelse med regeringens strategi fra 1993 og folketingsvedtagelsen (V 79) fra 1999. Endvidere er det undersøgt, om Miljøstyrelsen har foretaget en tilfredsstillende opfølgning på resultaterne af miljøstøtten. Endelig har Rigsrevisionen undersøgt, om miljøstøtten understøtter Grønland ved at bidrage til at udvikle den grønlandske miljø- og naturforvaltning og løse konkrete miljø- og naturproblemer i Grønland.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 16. januar 2008 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 7/2007 om Dancea-miljøstøtten til Arktis

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"I 1991 startede et formaliseret miljøsamarbejde mellem de 8 lande, som er en del af Arktis. Danmark er på grund af Grønland et af disse lande. Baggrunden for samarbej­det var en voksende bekymring for det arktiske miljø og en mistanke om, at vind og havstrømme førte farlige stoffer fra de industrialiserede lande til Arktis. Miljøsamar­bejdet blev med oprettelsen af Arktisk Råd i 1996 udvidet til også at omfatte andre om­råder, og rådet udmønter sine politikker i deklarationer, som de enkelte lande følger op på, men som ikke er bindende.

Opgaverne i Arktisk Råd foregår i en række arbejdsgrupper, hvoraf den vigtigste fra et dansk synspunkt er AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme), som over­våger og beskriver miljøforholdene i Arktis og de problemstillinger, der er knyttet dertil. I 2004 udgav AMAP således en rapport om konsekvenserne af de forvente­de klimaændringer for Arktis - en rapport, som har haft stor indflydelse på den senere internationale debat om klima.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Miljøstyrelsen har udmøntet miljøstøtten til Arktis inden for de rammer for Dancea (Miljøstøtteordningen for Arktis), som i 1993 blev besluttet af Folketinget og i 1999 udvidet til også at omfatte lokale miljøpro­jekter i Grønland - og som er fulgt op i Miljøstyrelsens nye retningslinjer fra 2005 for udmøntningen af Dancea.

Miljøstyrelsen foretog først i 2004 en generel evaluering af Dancea-ordningen, men Stats­revisorerne finder det tilfredsstillende, at styrelsen siden da har fulgt op på evalue­ringen og forbedret forvaltningen af og dokumentationen for resultaterne af miljøstøtten.

Dancea-ordningen har haft stor betydning for løsningen af konkrete miljø- og naturpro­blemer i Grønland, og der er et godt samarbejde herom mellem Miljøstyrelsen og Grønland. Statsrevisorerne finder det gode samarbejde betydningsfuldt, da det er Grønlands Hjemmestyre, som på land og inden for 3-sømilegrænsen har ansvaret for miljø og natur i Grønland."

Rigsrevisors notat af 29. april 2008

Rigsrevisors notat af 5. september 2011

Beretningshistorik