Beretning om SKATs indsatsstrategi

10-12-2008

Beretning nr. 3/2008

Beretningen handler om SKATs målstyring, målsætninger, strategi og planlægning af den indsats, der retter sig mod borgere og virksomheder, som ikke betaler de skatter og afgifter, der skal betales i henhold til skattelovgivningen.

Siden 2007 har SKAT arbejdet efter nye mål og en ny indsatsstrategi, der begge udgør grundlaget for SKATs arbejde med at opnå et maksimalt skatte- og afgiftsprovenu. Hensigten med ændringerne i SKATs målsætninger og strategi er at få flere indtægter ind gennem den almindelige opkrævning ved at forebygge fejl frem for som hidtil primært at kontrollere og rette fejl i skatteoplysningerne.

SKATs målsætninger og strategi er forholdsvis nye i dansk og international sammenhæng. Da mål og strategi har stor betydning for SKATs virksomhed og statens samlede skatteindtægter, har Rigsrevisionen gennemført en større undersøgelse af strategiskiftet.

Undersøgelsens formål er at vurdere, om SKATs målstyring, målsætninger, indsatsstrategi og planlægning samlet set er tilfredsstillende, samt om der er områder, hvor der kan gennemføres forbedringer.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 10. december 2008 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 3/2008 om SKATs indsatsstrategi

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"SKAT indførte i 2007 nye mål og ny strategi for den indsats, der retter sig mod manglende skattebetaling.

SKATs overordnede mål er således, at skattegabet (forskellen på forventede og faktiske skatteindtægter) højst må udgøre 3,1 % af bruttonationalproduktet. Skattegabet blev i 2007 skønnet til at udgøre 52,6 mia. kr. Endvidere vil SKAT gennem holdningsbearbejdning og bedre service øge borgeres og virksomheders evne og vilje til at betale skat.

SKATs strategi er at øge statens skatteindtægter ved i højere grad at forebygge fejl frem for at kontrollere og rette fejl i skatteoplysningerne. Strategien bygger på internationale anbefalinger om god praksis og skal også ses som svar på politiske krav om effektivisering af SKAT efter fusionen af den statslige og kommunale skatteforvaltning i 2005. Samtidig målretter SKAT indsatsen efter en gruppering af virksomhederne i med- og modspillere.

Statsrevisorerne vurderer, at der er tale om et væsentligt strategiskift fra kontrol til forebyggelse, som har stor betydning for SKAT som virksomhed og for statens skatteopkrævning. Statsrevisorerne finder, at det endnu er for tidligt at vurdere effekten af strategiskiftet. Statsrevisorerne kan dog pege på en række risici og områder, hvor SKAT bør justere sin indsats:

  • SKATs målstyring bør omfatte alle typer af skatteydere, skatter og afgifter.
  • SKATs indsatsstrategi bør tydeliggøre, om der skal benyttes forebyggelse eller kontrol over for forskellige skatteydere og forskellige typer af skatter og afgifter.
  • Det system, som SKAT anvender til den årlige gruppering af virksomhederne i med- og modspillere, bør ændres. Det bør ikke være muligt, at nogle virksomheder, der burde være grupperet som modspillere, automatisk bliver grupperet som medspillere.
  • SKAT bør overveje balancen mellem forebyggelse og kontrol rettet mod manglende skattebetaling.

Statsrevisorerne konstaterer endelig, at SKATs beregning af skattegabet kan udvikles yderligere."

Rigsrevisors notat af 13. marts 2009

Notatet er rigsrevisors orientering til Statsrevisorerne vedrørende beretning nr. 3/2008 om SKATs indsatsstrategi og redegør for, hvilke dele af beretningen Rigsrevisionen fortsat vil følge op på, og hvilke dele der anses for at være afsluttet. Notatet tager udgangspunkt i skatteministerens redegørelse til Statsrevisorerne.

Det fremgår af notatet, at Rigsrevisionen fortsat vil følge SKATs arbejde med at udvikle den overordnede målsætning om skattegabet, så det omfatter alle skatter, afgifter og skatteydere, samt SKATs etablering af en sammenhængende målstyring. Rigsrevisionen vil endvidere følge SKATs arbejde med at tydeliggøre, om der benyttes forebyggelse eller kontrol, samt arbejdet med at tilvejebringe viden om skatteyderadfærden.

Endelig vil Rigsrevisionen følge SKATs arbejde med at udarbejde en sammenhængende beskrivelse af indsatsstrategien og SKATs arbejde med at udvikle effektmålinger.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 26. september 2011

Notatet handler om opfølgningen på beretning nr. 3/2008 om SKATs indsatsstrategi.

Rigsrevisionen afgav i september 2011 en ny beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010). Den nye beretning omfatter de 5 udestående punkter fra beretning nr. 3/2008. Den videre opfølgning på de udestående punkter finder derfor sted i forbindelse med opfølgningen på den nye beretning om indsatsstrategien.

Med notatet betragtes sagen om beretning nr. 3/2008 om SKATs indsatstrategi som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik