Beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter

20-08-2008

Beretning nr. 16/2007

Beretningen handler om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter i 2006 og 2007. Baggrunden for beretningen er forsvarets forvaltning af en vedligeholdelsessag i Nyboder og Statsrevisorernes beretning nr. 5/05 om vedligeholdelse af statens bygninger. Rigsrevisionen har selv igangsat undersøgelsen.

Rigsrevisionen har undersøgt forsvarets sagsbehandling af udvalgte projekter og styringen af økonomien på området. Rigsrevisionen har endvidere undersøgt, om Forsvarsministeriet har fulgt op på de oplysninger, ministeriet har fået forelagt.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. august 2008 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 16/2007 om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Forsvarets udgifter til vedligeholdelses- samt bygge- og anlægsprojekter er betydelige. I 2007 anvendte forsvaret således 649,2 mio. kr. på bygge- og anlægsområdet og 347 mio. kr. på mindre vedligeholdelsesprojekter. I 2006 var forsvarets forbrug på bygge- og anlægsområdet 491,5 mio. kr. og 351,3 mio. kr. til mindre vedligeholdelsesprojekter.

I beretningen sondres mellem mindre og større projekter, hvor større projekter indebærer en udgift over 3 mio. kr.

Statsrevisorerne bemærker, at forsvarets økonomiske styring og administration af størrevedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter stort set har været tilfredsstillende i 2006 og 2007. Statsrevisorerne kritiserer dog, at udbudsreglerne ikke har været overholdt i alle tilfælde. Statsrevisorerne kritiserer endvidere, at Forsvarsministeriet ikke har overholdt bevillingsreglerne, da ministeriet undlod at forelægge projektet Kongsøre - Faciliteter til Søværnets Frømandskorps til 50,5 mio. kr. for Finansudvalget til godkendelse.

Statsrevisorerne bemærker, at forsvarets økonomiske styring og sagsbehandling af de mindrevedligeholdelsesprojekter var utilfredsstillende i 2006 og 2007. Forsvaret har således ikke skabt fuld sikkerhed for, at Nybodersagens problemer med overtrædelse af udbuds- og habilitetsregler ikke gentager sig.

Statsrevisorerne kritiserer,

 • at forsvaret ikke har haft et løbende overblik over forbruget på mindre vedligeholdelsesprojekter, hvilket har medført budgetoverskridelser i 2006 og 2007
 • at sagsbehandlingen af de mindre vedligeholdelsesprojekter ikke i alle tilfælde er sket efter reglerne, fx er der tilfælde, hvor tilbudsloven ikke er overholdt, og hvor forsvarets egne rammeaftaler med leverandører ikke er anvendt fuldt ud
 • at forsvaret ikke altid kan dokumentere, at projekterne er gennemført mest økonomisk.

Statsrevisorerne konstaterer, at forsvarets efterslæb på vedligeholdelse, som i 2006 blev opgjort til 750-800 mio. kr., ikke er reduceret væsentligt. På den baggrund finder Statsrevisorerne det optimistisk, når Forsvarsministeriet forventer at indhente væsent­lige dele af efterslæbet allerede i 2009 og at indhente hele efterslæbet i 2013, to år tidligere end oprindeligt planlagt.

Statsrevisorerne forventer, at Forsvarsministeriet følger op på, hvordan forsvarets nye organisation efter forsvarsforliget og de bebudede opstramninger skaber den fornødne professionalisme på området."

Rigsrevisors notat af 27. november 2008

Rigsrevisionen har undersøgt Forsvarsministeriets opfølgning på beretning nr. 16/2007 om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter.

Undersøgelsen omfatter forsvarets sagsbehandling, den økonomiske styring samt Forsvarsministeriets opfølgning på forsvarets oplysninger på området.

Forsvarsministeren har taget en række initiativer omkring styringen af projekterne og formindskelsen af efterslæbet på vedligeholdelse af bygninger, som Rigsrevisionen vil følge.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 10. april 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2007 om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. Der er i notatet fulgt op på 6 punkter:

 • om forsvaret får besat stillingerne i byggestøttecentrene og sikrer, at bemandingen af efterslæbsgruppen kommer på plads
 • om forsvaret har øget fokus på at overholde bygge- og rådgivermanualer for de større projekter
 • om forsvaret for de mindre projekter har fulgt tilstrækkeligt op på brugen af rammeaftaler og sikret dokumentation for, at indkøb sker mest økonomisk med overholdelse af habilitetsregler
 • om forsvaret har sikret en bedre økonomisk styring og opfølgning via DeMars
 • om forsvaret nedbringer det vedligeholdelsesmæssige efterslæb
 • om Forsvarsministeriet dokumenterer et bedre tilsyn med vedligeholdelsesområdet og følger op på undersøgelsen af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, der blev udført i 2008.

Rigsrevisionen konstaterer, at det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på forsvarets bygninger ikke er nedbragt i forhold til planen, og at forsvaret ikke har et tilstrækkeligt overblik over omfanget af efterslæbet. Rigsrevisionen vil derfor fortsat følge udviklingen i forsvarets nedbringelse af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb. Rigsrevisionen finder, at forsvaret på de øvrige gennemgåede områder har arbejdet på at forbedre administrationen af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekterne. Det er Rigsvisionens opfattelse, at disse punkter kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 18. april 2012

Beretning nr. 16/2007 om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter

Sagen optages i Endelig betænkning 2011 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det positivt, at der de senere år er gennemført en række initiativer, som formelt har styrket administrationen og styringen af forsvarets vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter.

Statsrevisorerne finder det på den baggrund utilfredsstillende, at der siden beretningen blev afgivet i august 2008 ikke ses væsentlige fremskridt mht. indhentning af vedligeholdelsesefterslæbet, som i 2006 blev opgjort til 750-800 mio. kr.

Det er ligeledes utilfredsstillende, at forsvaret endnu ikke kan præstere en samlet og troværdig opgørelse over vedligeholdelsesefterslæbet og behovet for fremtidig vedligeholdelse."

Rigsrevisionens notat af 14. januar 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2007 om Forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. Notatet er baseret på møder og redegørelser fra Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen.

Der er i notatet fulgt op på 2 områder: 

 • Forsvarets opgørelse af vedligeholdelsesefterslæbet og Forsvarets planer for indhentning af dette
 • Forsvarets planer, budget og forbrug til vedligeholdelse af Forsvarets bygninger.
  Rigsrevisionen finder, at de initiativer, som Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen har taget for at indhente vedligeholdelsesefterslæbet og ved at indføre et nyt system for bygningsvedligeholdelse, er tilfredsstillende.

Det er derfor Rigsrevisionens vurdering, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik