Beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

27-09-2006

Beretning nr. 17/2005

Beretningen handler om indsatsen mod momskarruselsvindel. Formålet med beretningen har været at undersøge og vurdere myndighedernes tilrettelæggelse af indsatsen til bekæmpelse af momskarruselsvindel.

Der foreligger ikke et skøn over tabte momsindtægter i Danmark som følge af momskarruselsvindel. SKAT har dog opgjort det samlede tab i de sager, som er anmeldt til politiet siden 1994, til ca. 1 mia. kr.

Rigsrevisionen har i undersøgelsen inddraget SKAT, politiet, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet samt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Rigsrevisionen har for at kunne besvare formålet med undersøgelsen behandlet myndighedernes tilrettelæggelse af kontrollen af virksomheder, som ønsker at blive momsregistreret, kontrollen af virksomheder, som er blevet momsregistreret, samt sagsbehandlingen vedrørende sager om momskarruselsvindel.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 27. september 2006 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 17/05 om indsatsen mod momskarruselsvindel

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Momskarruselsvindel er en form for momsunddragelse, som er blevet særdeles omfattende og vanskeligere at kontrollere efter etableringen af EU’s indre marked i 1993. Svindlen medfører store tab af indtægter i EU og EU-medlemsstaterne. Der foreligger ikke skøn over tabte momsindtægter i Danmark som følge af momskarruselsvindel, men SKAT har skønnet det samlede tab i de sager, som er anmeldt til politiet siden 1994, til ca. 1 mia. kr.

Myndighedernes indsats mod momskarruselsvindel er styrket i de senere år. Beretningen viser, at myndighedernes indsats er tilfredsstillende, idet der dog kan peges på forbedringsmuligheder på nogle områder:

 • SKAT og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har tilrettelagt kontrollen af virksomheder, som ønsker at blive registreret for moms, så den i nogen grad er rettet mod afdækning af momskarruselsvindel. Kontrollen kan dog gøres mere ensartet og dækkende, bl.a. ved yderligere it-understøttelse af registreringskontrollen.
 • SKATs strategi, mål og planer er rettet mod kontrollen af momskarruselsvindel i momsregistrerede virksomheder. Udsøgningen af virksomheder, som kan tænkes at deltage i momskarruselsvindel, kan imidlertid forbedres.
 • SKAT, politiet og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet har tilrettelagt en tilfredsstillende behandling af sager om momskarruselsvindel. Sagsbehandlingen kan dog styrkes yderligere, bl.a. gennem projektorganisering, opstilling af mål og tidsrammer m.m.

Statsrevisorerne bemærker, at momskarruselsvindel er et meget alvorligt problem henset til de tabte momsindtægters mulige omfang, men også henset til at svindlen strider mod retsbevidsthed og moral hos lovlydige borgere og virksomheder.

Statsrevisorerne finder, at SKAT bør arbejde for, at problemets omfang kvantificeres, så der bli-ver bedre mulighed for at vurdere, i hvilket omfang der er behov for øget kontrol og andre præventive indsatser."

Rigsrevisors notat af 15. marts 2007

Rigsrevisors notat af 9. november 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/05 om indsatsen mod momskarruselsvindel.

Der er fulgt op på 3 områder:

 • SKATs initiativer for at styrke registreringskontrollen, herunder samkøring med KINFO-registret og muligheden for at etablere et register over bl.a. dækadresser
 • SKATs initiativ med henblik på overholdelse af tidsfrister for henvendelse fra andre landes skattemyndigheder
 • udviklingen vedrørende tabet for den danske stat i sager om momskarruselsvindel.

Med notatet betragter Rigsrevisionen forholdet om udviklingen vedrørende tabet for den danske stat i sager om momskarruselsvindel som afsluttet.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på 2 områder:

 • SKATs initiativer med samkøring med KINFO-registret og muligheden for at etablere et register over bl.a. dækadresser
 • SKATs initiativ med henblik på overholdelse af tidsfrister for henvendelse fra andre landes skattemyndigheder.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 17. november 2010

Beretning 17/05 om indsatsen mod momskarruselsvindel

Sagen optages i Endelig betænkning 2009 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det positivt, at der siden beretningens afgivelse er taget en række organisatoriske og systemmæssige initiativer til styrkelse af bekæmpelsen af momskarruselsvindel, bl.a. oprettelsen af den landsdækkende enhed til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet Økokrim. Endvidere blev der ved udgangen af 2008 skabt hjemmel til, at SKAT kan styrke registreringskontrollen ved samkøring af politiets KINFO-register med SKATs Erhvervssystem.

Statsrevisorerne finder det dog ikke tilfredsstillende, at lovhjemlen endnu ikke er udnyttet, og at den første registersammenkøring tidligst vil finde sted i 2011.

Statsrevisorerne finder det heller ikke helt tilfredsstillende, at SKAT siden 2006 og fortsat ikke overholder tidsfristen for besvarelser på spørgsmål om moms mv. fra andre EU-lande."

Rigsrevisors notat af 13. august 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/05 om indsatsen mod momskarruselsvindel og på notat til Statsrevisorerne af 9. november 2010 om samme. Notatet er baseret på brevveksling og møde med Skatteministeriet.

Der er i notatet fulgt op på 2 områder:

 • Skatteministeriets initiativer for at styrke registreringskontrollen med virksomheder gennem en registersamkøring af KINFO-registret (kontrolinformationsregistret) med Erhvervssystemet og gennem etablering af registre over henholdsvis kendte dækadresser for virksomheder og tvangsafmeldte virksomheder
 • Skatteministeriets overholdelse af frister for at besvare bistandsanmodninger om oplysninger om moms fra andre landes skattemyndigheder.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende område:

 • Skatteministeriets initiativer for at styrke registreringskontrollen gennem samkøring af KINFO-registret med Erhvervssystemet og gennem dækadresseregistret.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 29. august 2012

Beretning nr. 17/2005 om indsatsen mod momskarruselsvindel

Sagen optages i Endelig betænkning 2011 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det fortsat ikke tilfredsstillende, at lovhjemlen fra 2008 til samkøring af SKATs KINFO-register og Erhvervssystem ikke er udnyttet."

Rigsrevisionens notat af 30. maj 2013

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/05 om indsatsen mod momskarruselsvindel. Rigsrevisionen har senest i et notat fra august 2012 oplyst om sagen, og Rigsrevisionen følger i dette notat op på de udestående punkter. Notatet er baseret på oplysninger fra henholdsvis SKAT og Erhvervsstyrelsen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende område:

 • implementeringen af dækadresseregistret og SKATs anvendelse af registret til registreringskontrol.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 6. december 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2005 om indsatsen mod momskarruselsvindel. 

Der er i notatet fulgt op på imple­menteringen af et dækadresseregister.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 14. december 2016

Beretning nr. 17/2015 om indsatsen mod momskarruselsvindel

Sagen optages i Endelig betænkning 2015 som afsluttet med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende: 

 • at der er etableret et dækadresseregister, som SKAT siden udgangen af 2015 har kunnet anvende i indsatsen mod momskarruselsvindel
 • at Erhvervsstyrelsen og SKAT har etableret et samarbejde om at drive registret."

Beretningshistorik