Beretning om Pulje til socialt udsatte grupper

18-01-2006

Beretning nr. 7/2005

 Pulje til socialt udsatte grupper blev afsat i 2002 og er på godt 500 mio. kr. Puljen blev udmøntet efter en ny finansieringsmodel, der kombinerer direkte statstilskud og bloktilskud.

Beretningen belyser Socialministeriets forvaltning af Puljen ved at vurdere ministeriets indsats i forbindelse med forberedelse, administration og opfølgning på Puljen.

Endvidere vurderer beretningen, om ministeriet sikrer, at intentionerne bag den nye finansieringsmodel realiseres. Intentionerne bag modellen var, at projekterne skulle medføre en reel tilvækst, og at de skulle forankres lokalt.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 18. januar 2006 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 7/05 om pulje til socialt udsatte grupper

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Beretningen viser, at de afsatte midler er kommet hurtigt ud til projekterne, og at Socialministe­riet har administreret puljen korrekt.

Formålet med puljen på 517 mio. kr. har især været at øge aktiviteterne for behandlingskræven­de stof- og alkoholmisbrugere, for sindslidende samt for hjemløse og prostituerede. Statsreviso­rerne finder det mindre tilfredsstillende, at Socialministeriet ikke har uddybet målsætningerne for puljen eller sat aktiviteterne i forhold til målsætningerne. Socialministeriet har ligeledes ikke til­rettelagt en opfølgning på puljen, som muliggør måling af effekten - dvs. i hvilket omfang puljen gør en forskel for de socialt udsatte grupper.

Puljens midler er fordelt efter en ny finansieringsmodel, der dels skulle medføre en tilvækst i ak­tiviteterne, dels skulle sikre, at kommunerne fortsætter aktiviteterne. Statsrevisorerne finder det der­for mindre tilfredsstillende, at Socialministeriet ikke har fastsat, hvordan puljens 2 centrale inten­tio­ner om tilvækst og forankring skal opgøres."

Rigsrevisors notat af 26. april 2006

Rigsrevisors notat af 9. juni 2008

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 16. juni 2008

Beretning 7/2005 om pulje til socialt udsatte grupper

Sagen optages i Endelig betænkning 2007 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne afslutter sagen under henvisning til den nye beretning nr. 15/2007 om viden om effekter af de sociale indsatser. Heraf fremgår, at Velfærdsministeriets initiativer på de 6 udestående områder har været tilfredsstillende.

Statsrevisorerne kan således konkludere, at Velfærdsministeriet fra 2007 har større fokus på effekter i projekter finansieret af satspuljen. Man har bl.a. indført en fast procedure for at vurdere projekterne på baggrund af klare formål om effekt, klare målgrupper og klare sammenhænge mellem indsats og effekt. Efterfølgende indsamler man oplysninger om indsatserne og de opnåede effekter."

Beretningshistorik