Beretning om flerårsaftalen for Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner 2003-2006

18-01-2006

Beretning nr. 8/2005

Beretningen handler om Kulturministeriets forvaltning af Flerårsafta­len for Kulturministeriets 16 uddannelsesinstitutioner, der er gældende fra 2003 til og med 2006. Aftalen sikrer uddannelsesinstitutionerne kendte og stabi­­le økonomiske rammer i aftaleperioden og gør det muligt at iværksætte nye initiativer på 6 overordnede indsatsområder. Indsatsområderne omfatter bl.a. indførelse af 3-årigt bachelor- og 2-årigt kan­didatforløb (3+2-struktur) i uddannelserne, styrket designforskning og øget fokus på beskæftigelsen i kulturerhvervene.

I beretningen undersøger Rigsrevisionen Kulturministeriets udmøntning af og opfølgning på flerårsaftalen. Desuden indeholder beretningen en vurdering af, om Kulturministeriet tilskynder uddannelsesinstitutionerne til en effektiv opgavevaretagelse.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 18. januar 2006 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 8/05 om flerårsaftalen for Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner 2003-2006

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne noterer sig, at Kulturministeriet har udmøntet flerårsaftalen tilfredsstillende, bl.a. ved at flerårsaftalens indsatsområder indgår i kontraktstyringen af ministeriets uddannelsesinstitutioner.

Statsrevisorerne finder det mindre tilfredsstillende, at Kulturministeriet ikke har fulgt tilstrækkelig tæt op på etableringen af Center for Designforskning og indsatsområdet om beskæftigelse."

Rigsrevisors notat af 14. marts 2006

Rigsrevisors notat af 28. februar 2008

Beretningshistorik