Beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene

16-08-2006

Beretning nr. 16/2005

Beretningen behandler Udenrigsministeriets tilrettelæggelse af Danmarks multilaterale bistand set i sammenhæng med 2015-målene. 2015-målene er en række mål om bekæmpelse af fattigdom, som verdens lande er enedes om at ville opnå inden 2015.

Undersøgelsen omfatter ministeriets centrale og decentrale administration af udviklingsbistanden, herunder administrationen ved de danske multilaterale repræsentationer, som varetager samarbejdet med de multilaterale organisationers hovedsæder. Beretningen gennemgår Udenrigsministeriets tilrettelæggelse af bistanden, og Rigsrevisionen har særligt vurderet, om Udenrigsministeriet følger op på, om organisationerne bidrager til gennemførelsen af danske målsætninger for udviklingsbistanden, herunder særligt 2015-målene, og forvalter bistanden effektivt, bl.a. i relation til korruptionsbekæmpelse og anvendelse af budgetstøtte.

Som genstand for undersøgelsen har Rigsrevisionen udvalgt FN-organisationerne UNDP (FN's udviklingsfond) og UNICEFF (FN's børnefond) og desuden særorganisationerne WHO (Verdenssundhedsorganisationen), UNAIDS (FN's aidsbekæmpelsesprogram) og Verdensbanken med tilknytning til FN-systemet.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 16. august 2006 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 16/05 om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Beretningen viser, at Danmark opfylder sin forpligtigelse til at medvirke til opfyldelsen af FN’s mål for bekæmpelse af fattigdom i verden indtil 2015 – de såkaldte 2015-mål. Udenrigsministeriet har således tilrettelagt den multilaterale udviklingsbistand, så den understøtter 2015-målene.

Statsrevisorerne finder det positivt, at Udenrigsministeriet løbende vurderer, hvor effektive de multilaterale organisationer er, og at disse vurderinger indgår i den overordnede prioritering af udviklingsbistanden. Det er derfor vigtigt, at der også gennemføres selvstændige undersøgelser, som kan dokumentere organisationernes resultater.

Statsrevisorerne skal opfordre Udenrigsministeriet til at opprioritere gennemførelsen af ministeriets handlingsplan for korruptionsbekæmpelse og overvågningen af de internationale organisationers indsats mod korruption.

Statsrevisorerne vil følge op på Rigsrevisionens anbefaling af, at Udenrigsministeriet bør arbejde for, at FN’s revisionsråd, Board of Auditors, regelmæssigt udfører forvaltningsrevision som en integreret del af revisionen af FN’s organisationer. Det vil ske i forbindelse med statsrevisorernes besøg ved FN-missionen i september 2006."

Rigsrevisors notat af 16. november 2006

Rigsrevisors notat af 3. maj 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/05 om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene.

Der er i notatet fulgt op på 3 punkter:

  • undersøgelser, som dokumenterer de multilaterale organisationers resultater
  • styrkelse af monitoreringen af de multilaterale bistandsorganisationers indsats mod korruption
  • en mere regelmæssig forvaltningsrevision af FN.

Med notatet betragtes sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik