Beretning om Finanstilsynets virksomhed

14-09-2005

Beretning nr. 17/2004

Finanstilsynet fører tilsyn med, om de finansielle virksomheder overholder lovgivningen. Hovedaktiviteterne omfatter bl.a. løbende overvågning, inspektioner og generelle tilsynssager.

Rigsrevisionen har undersøgt, om Finanstilsynet har udmøntet sine formål i konkrete aktiviteter, og om dækningsgraden på inspektionsområdet samt kvaliteten af Finanstilsynets sagsbehandling på inspektionsområdet er tilfredsstillende.

Rigsrevisionens undersøgelse lægger fokus på Finanstilsynets udadvendte virksomhed, hovedsageligt inspektionsvirksomheden.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. september 2005 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 17/04 om Finanstilsynets virksomhed

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Beretningen viser, at Finanstilsynet i de senere år har arbejdet mere målrettet og systematisk med at inspicere alle forretningsområder inden for den finansielle sektor. Finanstilsynets inspektioner bør dog forbedres, så de i højere grad dækker de større og risikofyldte virksomheder, ligesom sagsbehandlingen på visse områder kan blive mere effektiv og tidssvarende.

Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at Finanstilsynet ikke følger systematisk op på de påbud, som tilsynet har udstedt over for pengeinstitutterne, da det er afgørende for effekten af Finanstilsynets inspektionsvirksomhed."

Rigsrevisors notat af 2. januar 2006

Rigsrevisors notat af 24. januar 2008

Beretningshistorik