Beretning om Post Danmark A/S

08-06-2005

Beretning nr. 16/2004

Post Danmark A/S har koncession på udførelse af en række tjenesteydelser, der omfatter eneret til postbefordring af breve op til 50 g, samt pligt til at sikre landsdækkende postbefordring af en række andre postydelser. Herudover har selskabet en betydelig aktivitet, som udføres i direkte konkurrence med andre virksomheder.

Rigsrevisionen har undersøgt, om Transport- og Energiministeriet og Post Danmark A/S har sikret, at Post Danmark A/S kan efterleve de gældende sektor- og konkurrenceretlige regler. Undersøgelsen indeholder en vurdering af, om Transport- og Energiministeriet og Post Danmark A/S har sikret, at opdelingen og organiseringen af selskabets regnskab er foretaget i overensstemmelse med de gældende regler og gennemført korrekt. Herudover vurderer Rigsrevisionen, om Post Danmark A/S har udarbejdet interne procedurer, der kan sikre, at de konkurrenceretlige regler bliver overholdt, og om selskabet har overholdt disse i forbindelse med fastlæggelse af priser og rabatter ved indgåelse af kontrakter med kunder om udbringning af adresseløse forsendelser. Endelig omfatter beretningen en gennemgang af Konkurrencerådets afgørelser i forbindelse med klager over Post Danmark A/S’ aktiviteter og prissætning på markedet for adresseløse forsendelser.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 8. juni 2005 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 16/04 om Post Danmark A/S

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Post Danmark A/S’ virksomhed er på flere områder underlagt en omfattende regulering. Blandt forskrifterne er en forpligtelse til at opdele regnskaberne i en del vedrørende eneretsområdet og en del vedrørende det konkurrenceudsatte område, så det er muligt at konstatere, om virksomhedens aktiviteter og priser lever op til de konkurrenceretlige regler.

Beretningen viser, at Transport- og Energiministeriet og Post Danmark A/S har sikret den foreskrevne opdeling og organisering af regnskaberne, og at Post Danmark A/S har udarbejdet interne retningslinjer og arbejdsgange i overensstemmelse hermed.

Statsrevisorerne finder det mindre tilfredsstillende, at de fastlagte retningslinjer og arbejdsgange ikke i alle tilfælde er overholdt, og at der har været forskellige mangler ved salgskalkulationsværktøjet, så prisfastsættelsen ikke altid har været veldokumenteret over for den enkelte kunde."

Rigsrevisors notat af 9. december 2005

Rigsrevisors notat af 1. september 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/04 om Post Danmark A/S.

Der er i dette notat fulgt op på:

  • udviklingen i retssagerne om Post Danmark A/S vedrørende eventuelt misbrug af selskabets dominerende stilling på markedet for adresseløse forsendelser
  • udviklingen i Europa-Kommissionens behandling af spørgsmålet om statsstøtte
  • færdiggørelsen og indførelsen af de nye konkurrenceretlige regler og regnskabsreglementet for Post Danmark A/S
  • indførelsen af den nye prissætningsmodel for adresseløse forsendelser.

Herudover indeholder notatet en orientering om nye sager og forhold vedrørende Post Danmark A/S, herunder fusionen med det svenske selskab Posten Norden AB.

Rigsrevisionen vil fortsat følge de verserende sager ved Højesteret og Europa-Kommissionen.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 9. maj 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/04 om Post Danmark A/S. 

Der er i notatet fulgt op på følgende punkter: 

  • udfaldet af de 2 retssager, der var indbragt for Højesteret, vedrørende spørgsmålet om diskriminerende og loyalitetsskabende priser og rabatter
  • Europa-Kommissionens behandling af spørgsmålet om ulovlig statsstøtte.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik