Beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA

23-02-2005

Beretning nr. 10/2004

Trafikministeriet gennemførte i 2001 et udbud af den offentlige service-trafik med tog på de midt- og vestjyske jernbanestrækninger. Udbuddet førte til, at trafikministeren i januar 2002 indgik en kontrakt (hovedkontrakten) med ARRIVA for perioden 2003-2010. Efter indgåelsen af denne kontrakt indgik ministeriet i juni 2002 en forhandlet kontrakt med ARRIVA om myldretidsbetjening på visse af strækningerne for perioden 2003-2005.

I beretningen gennemgås og vurderes Trafikministeriets anvendelse af og opfølgning på kontrakterne med ARRIVA. Rigsrevisionen har undersøgt, om hovedkontrakten udgør et egnet grundlag for Trafikministeriets styring, og om Trafikministeriet sikrer, at ARRIVA lever op til begge kontrakters krav. Dernæst har Rigsrevisionen undersøgt, om Trafikministeriet sikrede en hensigtsmæssig håndtering af rekrutteringen og uddannelsen af lokomotivførere til ARRIVA, ligesom det er undersøgt, om Trafikministeriet har opnået den forventede besparelse ved udbuddet.

I beretningen omtales endelig et forlig vedrørende hovedkontrakten, som Trafikstyrelsen i november 2004 indgik med ARRIVA.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 23. februar 2005 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 10/04 om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Trafikministeriets kontrakt med ARRIVA Danmark A/S er resultatet af det første danske udbud af passagertogtrafik.

Beretningen viser, at det endnu er for tidligt at vurdere, om målsætningerne med udbuddet er nået: Besparelser, øgede markedsandele, bedre dækning af passagerernes behov mv. Vurderingen heraf må afvente kontraktens udløb i 2010. Statsrevisorerne bemærker dog, at Trafikministeriet ikke har opnået de forudsatte besparelser de første 2 år, tværtimod har der været behov for flere ekstrabevillinger. Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at kontrakten ikke har været tilstrækkelig præcis og dækkende med hensyn til den ønskede ydelse, hvilket har nødvendiggjort fordyrende tillægsaftaler.

Statsrevisorerne kritiserer, at trafikministerens oprindelige oplysninger til Folketingets Finansudvalg – om behov for og pris på uddannelse af lokomotivførere – var utilstrækkelige, så den store budgetoverskridelse krævede fornyet forelæggelse for Finansudvalget."

Rigsrevisors notat af 20. juli 2005

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 14. september 2005

Beretning nr. 10/2004 om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA

Sagen optages i Endelig betænkning 2004 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne skal henlede Finansudvalgets opmærksomhed på, at transport- og energiministeren benægter at have givet utilstrækkelige oplysninger om pris og behov for lokomotivførere i Akt 107 10/4 2002. Dette til trods for, at det medførte en stor budgetoverskridelse og behov for fornyet forelæggelse for Finansudvalget, og til trods for, at Rigsrevisionen dokumenterer, at oplysningerne om priser var utilstrækkelige i beretningens pkt. 105."

Rigsrevisors notat af 30. marts 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/04 om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA.

Kontrakten med ARRIVA var et resultat af Trafikministeriets (nu Transportministeriet) udbud af jernbanetrafik i perioden 2003-2010 på de midt- og vestjyske jernbanestrækninger.

Notatet handler om, hvorvidt Transportministeriet har opnået den forventede besparelse ved udbuddet, og om der samtidig er opnået en uændret eller forbedret trafikbetjening.

Det er Rigsrevisionens vurdering, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 18. april 2012

Beretning nr. 10/04 om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA

Sagen optages i Endelig betænkning 2011 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne afslutter hermed sagen om Transportministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA, idet man konstaterer, at forløbet omkring det første danske udbud af passagertogtrafik samlet set har været tilfredsstillende.

Trods en turbulent start, hvor ministeriet måtte afholde ikke budgetterede udgifter på godt 100 mio. kr., udgør den samlede besparelse i perioden 2003-2010 godt 300 mio. kr. Samtidig er trafikbetjeningen på de midt- og vestjyske togstrækninger blevet øget, togenes pålidelighed og regularitet har været tilfredsstillende, og kundetilfredsheden er højere end før udbuddet."

Beretningshistorik