Beretning om vedligeholdelse af statens bygninger

07-12-2005

Beretning nr. 5/2005

Staten ejer bygninger svarende til et areal på godt 6 mio. m². Rigsrevisionen har gennemført en tværgående undersøgelse om vedligeholdelse af statens ejendomme og bygninger, hvor staten har vedligeholdelsespligten. Undersøgelsen omfatter Forsvarsministeriet, Kriminalforsorgen under Justitsministeriet, Slots- og Ejendomsstyrelsen under Finansministeriet og Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Rigsrevisionen har undersøgt, om lovgrundlaget for vedligeholdelse og renovering er klart, om bevillingsbestemmelser mv. indeholder konkrete forudsætninger vedrørende bygningsvedligeholdelse, om institutionerne sikrer, at bygningernes vedligeholdelsesstand opretholdes, og om de statslige bygningers vedligeholdelsesstand, herunder eventuelle efterslæb, vil fremgå af de omkostningsbaserede regnskaber.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 7. december 2005 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 5/05 om vedligeholdelse af statens bygninger

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne bad rigsrevisor om denne tværgående undersøgelse af vedligeholdelsen af statens ejendomme, bl.a. fordi regelsættet for vedligeholdelse og renovering ikke er helt klart. Beretningen viser, at ikke alle statens bygninger vedligeholdes tilfredsstillende.

Statsrevisorerne kritiserer således, at Kriminalforsorgen og forsvaret kun delvist har opretholdt bygningernes vedligeholdelsesstand, hvorved der er oparbejdet betydelige efterslæb på vedligeholdelsen.

Statsrevisorerne påtaler, at forsvaret ikke har et opdateret overblik over bygningernes vedligeholdelsesbehov. Forsvarsforligenes oplysninger om størrelsen af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb har således været baseret på for usikre skøn."

Rigsrevisors notat af 18. maj 2006

Rigsrevisors notat af 29. november 2007

Beretningshistorik