Notat om den fremtidige opgavevaretagelse mv. efter strukturreformen

06-09-2004