Beretning om indførelse af omkostningsbaserede regnskaber i staten

20-10-2004

Beretning nr. 2/2004

Finansudvalget godkendte i 2003 en forsøgsordning med omkostningsbaseret regnskabsaflæggelse for 13 statsinstitutioner og tiltrådte efter en evaluering af forsøgsordningen i 2004 en generel indførelse af omkostningsbaserede regnskaber i staten med virkning fra 2005 samt en forsøgsordning for omkostningsbaserede bevillinger. Indførelsen af driftsbevillinger efter omkostningsbaserede principper sker generelt med virkning fra finansåret 2007. Finansministeriet har det overordnede ansvar for at koordinere den samlede implementering og understøtte departementerne i processen, mens departementerne er ansvarlige for at sikre implementeringen af de ændrede principper i de respektive ministerier.

Rigsrevisionen undersøgte, om Finansministeriet havde tilrettelagt og gennemført en proces, som effektivt understøtter indførelsen af regnskabsreformen i staten, ligesom det blev undersøgt, om departementerne havde involveret sig i regnskabsreformen i tilstrækkeligt omfang på deres ressortområde.

Det blev videre undersøgt, om implementeringen i forsøgsinstitutionerne var forløbet tilfredsstillende, og om de øvrige statsinstitutioners planlægning og forberedelse af overgangen til omkostningsbaseret regnskabsaflæggelse var påbegyndt tilfredsstillende.

På baggrund heraf gav Rigsrevisionen en række anbefalinger til Finansministeriets og institutionernes videre arbejde med omkostningsreformen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. oktober 2004 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 2/04 om indførelse af omkostningsbaserede regnskaber i staten

Statsrevisorerne afgav ingen bemærkninger til beretningen.

Rigsrevisors notat af 17. marts 2005

Beretningshistorik