Beretning om elreformen

20-10-2004

Beretning nr. 1/2004

I foråret 1999 indgik et stort flertal af Folketingets partier en aftale om en lovreform for elsektoren. Aftalen blev udmøntet i lov nr. 375 af 2. juni om elforsyning (elforsyningsloven. Loven sigter bl.a. på at gennemføre basale ændringer i elsektorens virksomhedsstruktur, at give forbrugerne indflydelse på elsektoren samt at indføre en ny form for regulering af monopolvirksomhedernes priser.

Siden elforsyningsloven blev vedtaget i 1999, har myndighederne haft problemer med at opfylde flere af lovens intentioner. Rigsrevisionen belyser og vurderer derfor i beretningen, om myndighederne har håndteret gennemførelsen af elforsyningsloven hensigtsmæssigt. Det er således blevet undersøgt, om de ansvarlige myndigheder sikrede, at den nye virksomhedsstruktur blev gennemført, og om forbrugerne fik den indflydelse på elsektoren, som loven forudsatte. Endvidere er det undersøgt, om de ansvarlige myndigheder sørgede for, at centrale dele af grundlaget for prisreguleringen af elsektoren blev tilvejebragt. Herudover er det undersøgt, om de ansvarlige ministre rettidigt orienterede Folketingets Energipolitiske Udvalg om problemerne.

I marts 2004 blev der indgået et nyt energiforlig, der har til hensigt at løse nogle af de hidtidige problemer med at gennemføre elreformen. Beretningen berører derfor afslutningsvist det nye forlig, ligesom der gives en række anbefalinger, som myndighederne bør være særligt opmærksomme på i det videre arbejde med at realisere elreformen. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. oktober 2004 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 1/04 om elreformen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne påtaler, at ministeren formelt ikke har orienteret Folketingets energipoli­tiske udvalg i henhold til Lov om Elforsyning af 1999, § 3.

Statsrevisorerne kritiserer endvidere ministerens manglende opfyldelse af elforsyningsloven af 1999."

Rigsrevisors notat af 31. marts 2005

Beretningshistorik