Beretning om Ørestads- og Metroprojektet (nr. 2)

10-11-2004

Beretning nr. 3/2004

Ørestadsselskabet I/S, der ejes af staten og Københavns Kommune, har til opgave at udvikle infrastruktur i Ørestaden, at sælge arealer i Ørestaden og at anlægge og drive en Metro i samarbejde med Frederiksberg Kommune og Københavns Amt.

Rigsrevisionen har undersøgt trafikministerens ansvar for Ørestadsselskabet I/S’ økonomiske dispositioner som medejer af selskabet. Rigsrevisionen har desuden undersøgt Ørestadsselskabet I/S’ anvendelse af bonus i kontrakter vedrørende færdiggørelse og drift af metroen. Rigsrevisionen har derudover undersøgt Ørestadsselskabet I/S’ håndtering af kontraktmæssige uoverensstemmelser og de økonomiske konsekvenser af udestående retssager og voldgiftssager mod entreprenøren. Rigsrevisionen har endvidere undersøgt status for Ørestadsselskabets I/S’ langsigtede økonomi, herunder usikkerhederne om passagerindtægter og indtægter fra arealsalg. Rigsrevisionen har endelig vurderet, om der kan blive behov for en udvidelse af Ørestadsselskabet I/S’ låneramme og lånerammens relevans som styringsinstrument for Folketinget.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 10. november 2004 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 3/04 om Ørestads- og Metroprojektet (nr. 2)

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne skal gøre Folketinget opmærksom på en række forhold, som fortsat gør Ørestads- og Metroprojektets fremtidige økonomi usikker:

  • Interessentskabets økonomiske råderum er yderst begrænset.
  • Udestående retssager og COMET’s krav i den anlagte voldgiftssag kan blive en væsentlig økonomisk belastning for selskabet.
  • Ny- og reinvesteringer indgår ikke i selskabets likviditetsbudgetter.
  • Selskabets skøn over Metroens passagerindtægter er meget usikkert.
  • Den nuværende låneramme sikrer ikke, at selskabets kapitalbehov er dækket.
  • Selskabets låneramme opgøres netto og er ikke et relevant styringsinstrument for Folketinget.

Statsrevisorerne skal endvidere gøre opmærksom på, at trafikministerens tilsynsforpligtelse i forhold til Ørestadsselskabet I/S er mere vidtgående end den, der gælder for aktieselskaber med statslig deltagelse, og at ministerens ansvar også omfatter en initiativforpligtelse."

Rigsrevisors notat af 29. april 2005

Rigsrevisors notat af 8. august 2006

Rigsrevisors notat af 30. januar 2008

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af atsrevisorernes bemærkning

Beretning nr. 3/2004 om Ørestads- og Metroprojektet (nr. 2)

Sagen optages i Endelig betænkning 2006 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Rigsrevisor planlægger en undersøgelse af det færdige Metroprojekt. Undersøgelsen af Metroens etape 1-3 vil bl.a. inddrage og orientere om følgende forhold:

  • grundlaget for passagerindtægterne i den kommende Cityring
  • rammerne for lånefinansiering af Cityring
  • rammerne for styringen af Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S
  • udviklingen i voldgiftssagen mellem Ørestadsselskabet I/S og COMET.

På denne baggrund og på baggrund af rigsrevisors notat afslutter Statsrevisorerne sagen."

Beretningshistorik