Beretning om grænsekontrollen

10-11-2004

Beretning nr. 4/2004

Beretningen omhandler ToldSkats kontrol af varer ved EU’s indre og ydre grænser samt politiets kontrol af personer ved grænserne mellem Danmark og lande uden for Schengen-samarbejdet. Beretningen omhandler endvidere politiets kriminalitetskontrol i grænsenære områder samt politiets overvågning af grænseoverskridende kriminalitet. Endelig omhandler beretningen forsvarets informationsudveksling og bistand med transport i forbindelse med grænsekontrollen samt varetagelsen af myndighedsopgaver på søen og i luften.

Det vurderes i beretningen, om opgaver og ansvar for grænsekontrollen er entydigt defineret mellem ToldSkat, politiet og forsvaret. Endvidere vurderes det, om der er etableret et velfungerende samarbejde mellem ToldSkat, politiet, forsvaret og de ressortmyndigheder, som ToldSkat varetager kontrolopgaver på vegne af. Derudover vurderes det, om told- og skatteområdernes samt politikredsenes gennemførelse af kontrollen er effektiv. Endelig vurderer Rigsrevisionen, om Told- og Skattestyrelsens og Rigspolitiets tilrettelæggelse af kontrollen bidrager til en effektiv kontrol.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 10. november 2004 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 4/04 om grænsekontrollen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Beretningen viser, at der mellem ToldSkat, politiet og forsvaret er etableret et velfungerende samarbejde om grænsekontrollen. Det er imidlertid ikke tilfredsstillende, at forsvarets udøvelse af politimyndigheden på søen og i luften endnu ikke er nærmere klarlagt og præciseret.

Statsrevisorerne kritiserer politiets person- og kriminalitetskontrol. Rigspolitiet har ikke sikret en effektiv tilrettelæggelse af kontrollen. Politikredsenes samarbejde indbyrdes og med Rigspolitiet er heller ikke tilfredsstillende.

Statsrevisorerne ønsker at understrege, at der for politiet gælder samme regler for god offentlig forvaltning som for enhver anden forvaltningsmyndighed."

Rigsrevisors notat af 21. april 2005

Rigsrevisors notat af 28. april 2008

Rigsrevisors notat af 18. marts 2009

Notatet er rigsrevisors opfølgning på en beretning om grænsekontrollen fra 2005
(beretning nr. 4/04). Rigsrevisor orienterer i notatet Statsrevisorerne om
indgåelse af en række aftaler, der skal sætte rammerne for samarbejdet mellem de
myndigheder, der er involveret i person- og varekontrollen. På baggrund af at
aftalerne nu er faldet endeligt på plads, betragtes sagen som afsluttet. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik