Beretning om hjemmeværnet

18-02-2004

Beretning nr. 7/2003

Beretningen handler om hjemmeværnets uddannelsesvirksomhed og vedrører perioden 2000-2003. Indledningsvis har Rigsrevisionen redegjort for hjemmeværnets lovgrundlag vedrørende uddannelsesvirksomhed. Rigsrevisionen har desuden undersøgt og vurderet hjemmeværnets bevillinger, udgifter til uddannelse og medlemstal, herunder udviklingen i hjemmeværnets produktion, driftsudgifter og produktivitet. Beretningen indeholder videre en redegørelse for hjemmeværnets nuværende og fremtidige opgaver i tilknytning til uddannelse set i forhold til forsvarsaftalen 2000-2004 og direktiver fra Forsvarskommandoen og de operative kommandoer. Endelig har Rigsrevisionen undersøgt, om hjemmeværnet og Forsvarsministeriet sikrer, at lovkravene til medlemmernes uddannelse og tjenestetid mv. er overholdt.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 18. februar 2004 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 7/03 om hjemmeværnet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne kritiserer, at Forsvarsministeriet ikke har ført tilsyn med, om hjemmeværnet overholder hjemmeværnslovens krav til medlemmernes uddannelse og tjenestetid, herunder dokumentation for, at lovkravet om mindst 24 timers tjeneste om året er opfyldt for medlemmer, der har fået våben udleveret til opbevaring i hjemmet."

Rigsrevisors notat af 29. juli 2004

Rigsrevisors notat af 3. maj 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/03 om hjemmeværnet. Beretningen handlede om hjemmeværnets styring og kontrol med gennemførelsen af den lovpligtige uddannelse af hjemmeværnets medlemmer (frivillige) – en uddannelse, der bl.a. er en forudsætning for, at medlemmerne kan få udleveret våben til opbevaring på privat bopæl.

Rigsrevisionen har fulgt op på hjemmeværnets kontrol med medlemmernes våben og våbenfærdigheder, kontrollen med medlemmernes uddannelsesaktiviteter og kontrollen med medlemmernes aktivitetsniveau. Desuden har Rigsrevisionen fulgt op på omfanget af medlemmernes skift af funktion.

Med notatet betragtes sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik