Beretning om administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark

08-12-2004

Beretning nr. 6/2004

Den Europæiske Socialfond giver støtte til forebyggelse og bekæmpelse af arbejdsløshed og til udvikling af menneskelige ressourcer og social integrering på arbejdsmarkedet. Støtten gives i form af støtte til projekter med op til 50 % af projektudgifterne. I Danmark består medfinansieringen hovedsageligt af dagpenge og kontanthjælpsydelser til ledige og af godtgørelse eller løn til ansatte (deltagerunderhold).

Rigsrevisionen har undersøgt, om det danske system for administration, revision og kontrol af tilskud fra Den Europæiske Socialfond giver tilstrækkelig sikkerhed for, at tilskudsreglerne overholdes.

Rigsrevisionen har i den forbindelse vurderet, om forvaltningen af socialfondsmidlerne er tilfredsstillende. Det er også vurderet, om det danske kontrol- og revisionssystem opfylder gældende bestemmelser, om arbejdsdelingen mellem kontrol- og revisionsenhederne dækker de foreskrevne kontrolhandlinger, og om kontrol- og revisionsopgaverne er udført tilfredsstillende i henhold til gældende bestemmelser. Endelig har Rigsrevisionen vurderet, om opfølgningen på konstaterede eller formodede uregelmæssigheder har været tilfredsstillende, og om rapporteringen om uregelmæssigheder har været tilfredsstillende i henhold til gældende regler.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 8. december 2004 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 6/04 om administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Undersøgelsens konklusion er, at det danske system for administration, revision og kontrol af tilskud fra Den Europæiske Socialfond giver tilstrækkelig sikkerhed for, at tilskudsreglerne overholdes, hvilket statsrevisorerne finder tilfredsstillende."

Rigsrevisors notat af 11. maj 2005

Beretningshistorik