Beretning om Justitsministeriets økonomistyring

21-04-2004

Beretning nr. 9/2003

Statsrevisorerne anmodede på deres møde den 12. juni 2003 Rigsrevisionen om at foretage en undersøgelse af Justitsministeriets økonomistyring, herunder forvaltning af ministeriets ressourcer. Undersøgelsen indeholder en gennemgang af Justitsministeriets departement, de mindre institutioner under Justitsministeriet, dvs. Civilretsdirektoratet, Sekretariatet for Nævnet vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser (Erstatningsnævnet), Datatilsynet, Sekretariatet for Retsinformation og Retslægerådet samt en større, særskilt, gennemgang af politiet og Kriminalforsorgen. Domstolsstyrelsen er grundet sin særlige status ikke medtaget i undersøgelsen.

I beretningen gennemgås og vurderes Justitsministeriets koncernstyring og departementets styring af de underliggende institutioner, herunder om departementet har etableret en koncernstyring, der anvendes strategisk og tager højde for sammenhængene inden for Justitsministeriets område. Undersøgelsen indeholder desuden en gennemgang og vurdering af, om de underliggende institutioner har udmøntet deres overordnede målsætninger i styringsegnede mål- og resultatkrav, og hvordan departementet følger op på disse.

I beretningen er der herudover foretaget en særskilt gennemgang og vurdering af politiets og Kriminalforsorgens ressource- og aktivitetsstyring, herunder om Rigspolitiet og Direktoratet for Kriminalforsorgen, som har det overordnede ansvar for de 2 områder, har etableret en hensigtsmæssig styring og opfølgning i forhold til de underliggende politikredse og institutioner.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. april 2004 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 9/03 om Justitsministeriets økonomistyring

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne har bedt rigsrevisor om denne undersøgelse, fordi de medio 2003 behandlede beretningerne nr. 14/02 og nr. 15/02 om flerårsaftalerne for henholdsvis politiet og Kriminalforsorgen, og fordi det af begge beretninger fremgik, at Justitsministeriets opfølgning på flerårsaftalerne ikke var tilfredsstillende. Endvidere har statsrevisorerne det seneste år behandlet nogle uafsluttede sager og kunnet konstatere, at Justitsministeriet heller ikke i disse sager havde taget initiativer, der sikrede en tilstrækkelig fremdrift. Det drejer sig om beretningerne

 • nr. 7/95 om kriminalpolitiets produktivitet, 1991-1994,
 • nr. 6/98 om Kriminalforsorgens økonomistyring og
 • nr. 10/98 om styring af kvalitet og service i udvalgte statsinstitutioner.

Den nye beretning dokumenterer, at Justitsministeriet ikke anvender egentlig koncernstyring og ikke opstiller styringsegnede mål- og resultatkrav for de væsentligste dele af ministeriets bevillingsområde – og derfor ikke kan følge op på aktiviteterne i politiet og Kriminalforsorgen.

Der er stadig en række mangler i Kriminalforsorgens styring, men direktoratet har de seneste år iværksat initiativer, særligt for fængslerne.

Rigspolitiets målstyring er mangelfuld, og der er betydelige muligheder for at forbedre politiets ressourceanvendelse og opgavevaretagelse. Statsrevisorerne vil følge justitsministerens gennemførelse af flerårsaftalen 2004-2006 på dette område.

Statsrevisorerne påtaler, at justitsministeren ikke for længst har gennemført en effektiv økonomistyring."

Rigsrevisors notat af 7. oktober 2004

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 20. oktober 2004

 

Beretning nr. 9/2003 om Justitsministeriets økonomistyring

Sagen optages i Endelig betænkning 2003 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne vil med opmærksomhed følge, hvorledes beretningens konklusioner - om behovet for en mere ambitiøs og strategisk styring - effektueres via justitsministerens initiativer på politiets og Kriminalforsorgens område."

Rigsrevisors notat af 18. januar 2011

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2003 om Justitsministeriets økonomistyring. Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 1. udviklingen af styringsegnede mål og resultater af politiets og Kriminalforsorgens virksomhed og offentliggørelse af resultaterne af institutionernes indsats, herunder særligt afrapportering af omfanget og resultaterne af politiets indsats
 2. justitsministerens orientering af Folketinget, såfremt der sker væsentlige ændringer i Kriminalforsorgens belægssituation
 3. nye styringsmodeller for den økonomiske og faglige styring af Kriminalforsorgen i Frihed (KiF), pensionerne og arresthusene
 4. effektmålinger og evaluering af Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet
 5. Kriminalforsorgens varetagelse af arbejdet med handleplaner
 6. justitsministerens og Rigspolitiets initiativer i forhold til organiseringen og tilrettelæggelsen af politiets efterforskning
 7. udviklingen i politiets it-understøttelse af opgavevaretagelsen.
  Det er alene pkt. 1 (den del, der vedrører Kriminalforsorgen), 2 og 3, der er genstand for opfølgning i notatet. De øvrige punkter er der enten fulgt op på i beretningen om politireformen, i forbindelse med opfølgningen på denne eller i forbindelse med en igangværende undersøgelse af Kriminalforsorgens indsats for at reducere tilbagefald til kriminalitet.

Med notatet betragtes sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 26. januar 2011

Beretning nr. 9/2003 om Justitsministeriets økonomistyring

Sagen optages i Endelig betænkning 2009 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne har fulgt denne sag siden 2004 og konstaterer nu med tilfredshed, at Kriminalforsorgens økonomiske og faglige styring er blevet mere strategisk og styringsrelevant, og at der løbende følges op på resultaterne. Statsrevisorerne konstaterer også, at Rigsrevisionen har igangsat en ny undersøgelse af effekten af Kriminalforsorgens indsats til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Hermed afsluttes beretningssagen, idet beretningens punkter vedrørende politiets styring følges op i forbindelse med beretning 16/2008 om politireformen".

Statsrevisorerne den 26. januar 2011

Beretningshistorik