Beretning om forsvarets forvaltning af lønbevilling og årsværk

10-09-2003

Beretning nr. 17/2002

På baggrund af en anmodning fra statsrevisorerne har Rigsrevisionen undersøgt forsvarets forvaltning af lønbevilling og årsværk. Beretningen tager udgangspunkt i det nugældende forsvarsforligs økonomiske rammer og rammer for årsværk og fokuserer på forsvarets forvaltning af området i perioden 2000 til udgangen af 2002. Rigsrevisionen har desuden undersøgt, om forsvarets oplæg til forhandlingerne om forsvarsforliget var tilfredsstillende, og om gennemførelsen er forløbet planmæssigt frem til afslutningen af Rigsrevisionens undersøgelse. Undersøgelsen har endelig omfattet tilrettelæggelsen af forsvarets forvaltning af lønbevilling og årsværk, Forsvarsministeriets overordnede bevillingsstyring, Forsvarskommandoens rammeudmelding, budgettering og opfølgning samt omfang og årsager til Forsvarskommandoens merforbrug af lønsum i 2002.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 10. september 2003 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 17/02 om forsvarets forvaltning af lønbevilling og årsværk

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Denne beretning viser, at forsvarets oplæg til forsvarsforliget for perioden 2000-2004 var baseret på et tilfredsstillende grundlag, og at gennemførelsen af forligets strukturprojekter generelt forløber tilfredsstillende, så der er mulighed for at opnå de planlagte besparelser. Den viser imidlertid også, at forsvaret ikke havde et pålideligt lønbudget ved overgangen til en decentraliseret styring af lønsummen i 2002.

Statsrevisorerne kritiserer, at Forsvarsministeriet ikke havde tilstrækkeligt fokus på den samlede styring af forsvarets lønsum for 2002."

Rigsrevisors notat af 20. februar 2004

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 10. marts 2004

Beretning nr. 17 2002 om forsvarets forvaltning af lønbevilling og årsværk

Sagen optages i Endelig betænkning 2002 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne vil følge udviklingen og resultatet af de foranstaltninger, forsvarsministeren har iværksat, og forventer at blive orienteret af rigsrevisor herom."

Rigsrevisors notat af 30. november 2005

Beretningshistorik