Beretning om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

08-10-2003

Beretning nr. 1/2003

Luftfartsskolen, der indtil 2001 var en selvejende erhvervsskole, blev sammen med 3 andre erhvervsskoler pr. 1. januar 2001 fusioneret til en ny erhvervsskole med navnet Teknisk Erhvervsskole Center (TEC). Beretningen omhandler Luftfartsskolens virksomhed og økonomi samt Undervisningsministeriets tilsyn med skolen siden 1997.

I beretningen omtales udviklingen i skolens væsentligste aktiviteter, flymekanikeruddannelsen og pilotuddannelsen. Skolens økonomi belyses gennem analyse af en række vigtige økonomiske nøgletal for at vurdere, om skolen overordnet set har haft en sund økonomisk udvikling. Endvidere behandles en række udvalgte problemområder for på den baggrund at vurdere, om skolens ledelse og bestyrelse generelt har levet op til sine forpligtelser. Rigsrevisionen har således gennemgået skolens budget- og økonomistyring, løn- og ansættelsesforhold, større indkøb og leasingaftaler samt omkostningsfordelingen mellem ordinær og indtægtsdækket virksomhed.

For at belyse Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen har Rigsrevisionen vurderet, om loven om institutioner for erhvervsrettet uddannelse generelt giver ministeriet mulighed for at reagere over for skoler, der er i økonomiske vanskeligheder eller overtræder gældende regler. Dernæst vurderes det, om ministeriet har fulgt op på Rigsrevisionens tidligere undersøgelse om skolens lønforhold, og om ministeriets gennemgang af Luftfartsskolens regnskaber og andre forhold er gennemført rettidigt og tilfredsstillende. Endvidere beskriver Rigsrevisionen Undervisningsministeriets nye tilsynsprocedurer og fremsætter forslag til yderligere forbedringer af tilsynet med institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Endelig foretager Rigsrevisionen en samlet vurdering af, om ministeriets tilsyn med Luftfartsskolen har været tilfredsstillende.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 8. oktober 2003 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 1/03 om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Denne beretning viser, at Luftfartsskolens økonomi på alle væsentlige områder har udviklet sig utilfredsstillende i perioden 1997-2002, og at der på skolen samtidig var en lang række kritisable forhold og problemer, som Undervisningsministeriet blev gjort opmærksom på, men som ministeriet ikke fulgte op på i tide.

Statsrevisorerne påtaler skarpt undervisningsministerens passivitet og mangel på konsekvens i det økonomiske tilsyn med Luftfartsskolen og henleder Folketingets opmærksomhed på denne sag.

Statsrevisorerne henviser til tidligere beretninger og bemærkninger og skal tilføje, at ministeriets planer om et nyt tilsyn ikke kan forebygge en tilsvarende sag i fremtiden – medmindre ministeriet udviser den fornødne vilje til at reagere.

Statsrevisorerne finder det i den aktuelle sag en skærpende omstændighed, at Undervisningsministeriets passivitet til dels skyldtes hensynet til planerne for fusionen i Teknisk Erhvervsskole Center (TEC), hvorved Luftfartsskolens problemer også fik konsekvenser for de andre erhvervsskoler i TEC."

Rigsrevisors notat af 19. marts 2004

Rigsrevisors notat af 31. august 2004

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 20. oktober 2004

Beretning nr. 1 2003 om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

Sagen optages i Endelig betænkning 2003 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Undervisningsministeren har i sin redegørelse af 20. februar 2004 fejlagtigt anført, at "spørgsmål om ministeransvar hører ifølge Folketingets Forretningsorden § 54 under Udvalget for Forretningsordenen, der efter henvisning eller på eget initiativ behandler spørgsmål om, hvorvidt forhold fra en ministers side skal give grundlag for, at ministeren søges draget til ansvar for det pågældende forhold. Jeg må derfor som minister afholde mig fra at kommentere et eventuelt spørgsmål om en tidligere ministers ansvar i sagen om Luftfartsskolen." Statsrevisorerne skal hertil udtale, at Folketingets Forretningsordens § 54 ikke vedrører en ministers forpligtelse til at svare statsrevisorerne og ikke afskærer statsrevisorerne fra at kritisere en minister for ikke at have levet op til sit ansvar. § 54 omfatter alene Folketingets interne arbejdsfordeling mellem Folketingets Udvalg for Forretningsordenen og Folketingets øvrige udvalg.

Statsrevisorerne skal gøre opmærksom på, at de i deres bemærkninger, kritik, påtaler mv. altid henvender sig til den siddende minister på grund af dennes ansvar som øverste chef i forvaltningen. Statsrevisorerne tager derved ikke stilling til, hvorledes et eventuelt ansvar kan placeres på en eller flere ministre.

Statsrevisorerne forventer, at rigsrevisor i et opfølgende notat til denne beretning vurderer Undervisningsministeriets nye tilsynsprojekt."

Rigsrevisors notat af 15. august 2005

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 14. september 2005

Beretning nr. 1 2003 om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

Sagen optages i Endelig betænkning 2004 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Sagen om Luftfartsskolen har aktualiseret Undervisningsministeriets tilsyn med, at de selvejende uddannelsesinstitutioner lever op til gældende regler, at mål og rammer for undervisning og uddannelse opfyldes, og at institutionerne drives forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Statsrevisorerne finder det derfor meget tilfredsstillende, at det er rigsrevisors samlede vurdering, at det nye tilsyn indeholder en række tilfredsstillende elementer, der klart vil forbedre det økonomiske tilsyn.

Ministeriets tilsynsprojektet har imidlertid været undervejs siden 1999 og bør snarest færdiggøres. Statsrevisorerne finder det således utilfredsstillende, at ministeriets ledelse endnu ikke har godkendt tilsynsplaner for 2005 for de enkelte uddannelses- og institutionsområder.

Statsrevisorerne følger op på det faglige tilsyn i forbindelse med rigsrevisors kommende notat til den fortsatte sag om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning nr. 12/99)."

Rigsrevisors notat af 1. august 2006

Beretningshistorik