Beretning om privatsektor programmer i udviklingslande

12-03-2003

Beretning nr. 8/2002

I beretningen beskrives Privat Sektor- og Virksomhed-til-Virksomheds-programmerne, som hører under den danske udviklingsbistand. Ordningerne giver støtte til etablering af langsigtede og gensidigt forpligtende samarbejder mellem danske virksomheder og virksomheder i Danmarks programsamarbejdslande samt Sydafrika. VtV-programmet adskiller sig fra privatsektor programmerne ved at udgøre en del af den danske overgangsbistand til Sydafrika og henvender sig til den historisk undertrykte del af befolkningen. Der er i perioden 1996-2002 bevilget knap 1 mia. kr. til programmerne. Beretningen har primært til formål at vurdere ordningernes effekt. Beretningen indeholder en vurdering af, om bevillingerne er udnyttet som forudsat, om programmerne og projekternes formål stemmer overens med målene for dansk udviklingsbistand, og om projekterne opnår de forventede resultater og udviklingseffekter. Det er endvidere undersøgt, om programmerne koordineres med den øvrige bistand, om projekterne er levedygtige og bidrager til langsigtede og gensidigt forpligtende partnerskaber, samt om ministeriet har fulgt tilstrækkeligt op på resultater, udviklingseffekter og omkostninger, herunder har taget hensyn til de særlige forhold i Sydafrika.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 12. marts 2003 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 8/02 om privatsektor programmer i udviklingslande

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at de opnåede resultater og udviklingseffekter af Udenrigsministeriets privatsektor programmer generelt vurderes at være i overensstemmelse med målene for dansk udviklingsbistand som vedtaget af Folketinget. Statsrevisorerne konstaterer, at bestræbelserne for at hjælpe historisk undertrykte personer i Sydafrika gennem Virksomhed-til-Virksomhed-programmet kun delvis gav resultater, fordi programmet ikke var velegnet, og at Udenrigsministeriet burde have tilpasset bistanden noget tidligere.

Statsrevisorerne gør imidlertid opmærksom på forhold, som kræver Udenrigsministeriets yderligere opmærksomhed. Det drejer sig om:

  • Ambassadernes kontrol med, at programmerne gennemføres og efterfølgende afrapporteres
  • Registrering og opgørelse af programmernes administrations- og udviklingsomkostninger
  • Dokumentationen for afledte effekter af programmerne
  • Oplysninger til Folketinget om uforbrugte bevillinger til Virksomhed-til-Virksomhed-programmet.

Rigsrevisionen har i undersøgelsen vurderet resultater og effekter af Privat Sektor Programmet og Virksomhed-til-Virksomhed-programmet, og rigsrevisor har ikke adgang til at revidere de private virksomheders regnskaber.

Rigsrevisor har i et notat af 10. marts 2003 til statsrevisorerne kommenteret nogle avisartikler, som bl.a. omhandler mistanke om svindel med bistandsmidler under Privat Sektor Programmet i Uganda. Statsrevisorerne har noteret sig, at rigsrevisor vil omtale ministeriets håndtering af denne og eventuelt andre sager om svindel og uregelmæssigheder i Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2002.

Rigsrevisors notat er optrykt i nærværende beretning."

Rigsrevisors notat af 14. august 2003

Rigsrevisors notat af 14. marts 2005

Beretningshistorik