Beretning om folkekirkens Fællesfond

14-05-2003

Beretning nr. 10/2002

Folkekirkens Fællesfond afholder lønudgifter til folkekirkens præster og provster og udgifter til forsikringer, IT, nedsættelser af den kirkelige ligning mv. Fællesfondens udgifter finansieres primært via landskirkeskat, som opkræves blandt folkekirkens medlemmer. Landets 10 stiftsøvrigheder (biskop og stiftsamtmand) står som bestyrer af Fællesfonden efter bestemmelser fastsat af kirkeministeren, der i øvrigt har det overordnede ansvar for Fællesfonden.

Beretningen omhandler Fællesfondens juridiske status og hjemmelsgrundlag. Endvidere dækker undersøgelsen Kirkeministeriets forvaltning og beregning af landskirkeskatten samt i øvrigt ministeriets forvaltning af Fællesfonden. Desuden omfatter beretningen en undersøgelse af stiftsøvrighedernes økonomistyring og regnskabsaflæggelse i relation til Fællesfonden. Endelig undersøges og vurderes kirkeministerens orientering af Folketingets Kirkeudvalg om Fællesfonden.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. maj 2003 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 10/02 om folkekirkens Fællesfond

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Beretningen giver statsrevisorerne anledning til en påtale af Kirkeministeriets administration omkring Fællesfonden i de seneste år.

Statsrevisorerne skal kraftigt påtale, at ministeriet i 2002 gav en udtrykkelig ordre om i strid med de gældende regler for periodisering at bogføre udgifter for 11 mio. kr. i Fællesfondens regnskab, så regnskabet for 2001 ikke blev korrekt.

Statsrevisorerne kritiserer endvidere, at kirkeministeren ikke i alle tilfælde har givet Folketingets Kirkeudvalg de fornødne og relevante oplysninger til en helhedsbedømmelse af sagerne."

Rigsrevisors notat af 15. oktober 2003

Rigsrevisors supplerende notat af 25. november 2003

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 3. december 2003

Beretning nr. 10 2002 om folkekirkens Fællesfond

Sagen optages i Endelig betænkning 2002 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne følger med opmærksomhed kirkeministerens initiativer med henblik på at genoprette Fællesfondens økonomi og forbedre Kirkeministeriets økonomistyring."

Rigsrevisors notat af 14. marts 2006

Rigsrevisors notat af 25. april 2008

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 21. marts 2008

Beretning 4/2006 om folkekirkens Fællesfond

Sagen optages i Endelig betænkning 2007 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne er tilfredse med Kirkeministeriets indsats for at genoprette fællesfondens økonomi og indsatsen for at forbedre økonomistyringen og regnskabsrapporteringen. Statsrevisorerne finder det dog ikke tilfredsstillende, at Kirkeministeriet efter mere end fire år stadig ikke har fulgt op på alle anbefalinger om forbedring af fællesfondens styring, regnskabsrapportering mv. i Finansministeriets rapport fra 2003. Det gælder særligt anbefalingerne vedrørende mål- og resultatstyringen i stifter og institutioner."

Rigsrevisors notat af 9. april 2010

Rigsrevisor har afgivet notat om opfølgning på beretning nr. 10/02 om folkekirkens Fællesfond. Notatet følger op på, om Kirkeministeriet og landets biskopper har udarbejdet en normeringsmodel for fordeling af præstestillinger mellem stifterne, og om Kirkeministeriet har implementeret mål- og resultatstyring i stifter og institutioner.

Rigsrevisor finder ministeriets initiativer tilfredsstillende og betragter sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik