Beretning om flerårsaftale for politiet 2000-2003

12-06-2003

Beretning nr. 14/2002

Med henblik på at sikre en aktiv, målrettet og effektiv opgavevaretagelse i politiet indgik en kreds af forligspartier i 1999 en aftale om politiet for perioden 2000-2003. Aftalen indebar et bevillingsmæssigt løft på ca. 2,4 mia. kr. i perioden til en række særlige krav og initiativer vedrørende bl.a. politifaglige mål, effektiviseringer, IT-investeringer mv.

Det overordnede formål med undersøgelsen var at gennemgå og vurdere Rigspolitiets og Justitsministeriets forvaltning af flerårsaftalen. I beretningen er flerårsaftalens konstruktion og bevillingsretlige status beskrevet. Desuden er Justitsministeriets rolle i forbindelse med udmøntning og opfølgning på flerårsaftalen behandlet. Undersøgelsen vurderer dernæst udmøntningen af flerårsaftalens krav over for politikredsene og den opfølgning, der er foretaget i relation hertil. Undersøgelsen indeholder tillige en vurdering af, i hvilket omfang politiet har opfyldt de faglige og økonomiske målsætninger i flerårsaftalen. Endelig indeholder undersøgelsen en vurdering af, i hvilket omfang Justitsministeriets og Rigspolitiets forvaltning af flerårsaftalen har sikret et velegnet styringsgrundlag for politiets virksomhed.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 12. juni 2003 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 14/02 om flerårsaftale for politiet 2000-2003

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne kritiserer, at Rigspolitiet og Justitsministeriet endnu ikke har sørget for, at der findes et velegnet styringsgrundlag for politiets virksomhed.

Statsrevisorernes kritik skal ses på baggrund af, at de i september 2001 for femte gang behandlede beretning nr. 7/95 om kriminalpolitiets produktivitet, 1991-1994, som de derpå afgav til Endelig betænkning 2000 med følgende bemærkning: ”Statsrevisorerne forventer, at de fortsatte bestræbelser på at finde et relevant ledelsesinformationssystem til opgørelse og styring af politiets ressource- og opgavefordeling fører frem til en løsning”. Også i flerårsaftalen for politiet 2000-2003 indgår kravet om, at politiet skal udvikle og indføre et aktivitets- og ressourcestyringssystem, der kan vise sammenhængen mellem ressourcer, opgaver og aktiviteter."

Rigsrevisors notat af 11. december 2003

Rigsrevisors notat af 12. januar 2005

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 23. februar 2005

Beretning nr. 14 2002 om flerårsaftale for politiet 2000-2003

Sagen optages i Endelig betænkning 2003 med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne bemærker, at politiets årsrapport 2003 ikke på alle punkter har indeholdt en realistisk og veldokumenteret vurdering af opfyldelsen af resultatkravene i flerårs­aftalen. Særligt er forsinkelsen af implementeringen af de nye IT-systemer beklagelig, da den har forhindret den forudsatte måling af resultater mellem politikredsene.

Statsrevisorerne vil nøje følge udviklingen i justitsministerens etablering af en effektiv styring og resultatopfølgning i politiet. Dette vil ske i forbindelse med den fortsatte opfølgning på statsrevisorernes beretning nr. 9 2003 om Justitsministeriets økonomistyring.

På denne baggrund afslutter statsrevisorerne denne beretningssag."

Beretningshistorik