Beretning om søredningstjenestens effektivitet

15-01-2003

Beretning nr. 5/2002

Beretningen handler om, hvorvidt søredningstjenesten er effektiv med hensyn til at redde nødstedte til søs. Rigsrevisionen har undersøgt hver af de 4 faser i en redningsaktion: Indledende behandling af en alarm, klargøring af redningsenhederne, transport til ulykkesstedet samt eftersøgning og redning. I undersøgelsen har Rigsrevisionen desuden behandlet 4 særlige problemområder vedrørende driften og styringen af søredningstjenesten:

  • orientering af Søværnets Operative Kommando
  • Falcks redningsbåde
  • maritim katastrofeplanlægning
  • ansvarsfordeling og tværgående opgaver.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 15. januar 2003 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 5/02 om søredningstjenestens effektivitet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Det fremgår af beretningen, at søredningsaktionerne generelt udføres effektivt.

Statsrevisorerne konstaterer imidlertid, at det er uklart, hvilken minister der er ressortansvarlig for søredningstjenesten, og at den komplekse opbygning af organisationen kan indebære en risiko for, at kostbar tid ikke under alle omstændigheder kan udnyttes effektivt.

Statsrevisorerne konstaterer, som påpeget af Forsvarsministeriet, at en større indsats i øvelser vedrørende maritime katastrofer vil kunne skærpe beredskabet.

Statsrevisorerne forventer, at økonomi- og erhvervsministeren og forsvarsministeren koordinerer deres redegørelser, så der skabes klarhed over, hvem der er ressortminister vedrørende denne beredskabsfunktion.

Under henvisning til sidstnævnte spørgsmål anmoder statsrevisorerne om, at også statsministeren afgiver en § 18-redegørelse til beretningen."

Rigsrevisors notat af 27. juni 2003

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 13. august 2003

Beretning nr. 5 2002 om søredningstjenestens effektivitet

Sagen optages i Endelig betænkning 2002 med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det meget tilfredsstillende, at det overordnede ansvar for søredningstjenesten i danske farvande nu er samlet hos én minister, og at der er taget en række initiativer til udmøntning af dette ansvar og til koordinering af de tværgående opgaver."

Rigsrevisors notat af 13. april 2004

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 21. april 2004

Beretning nr. 5 2002 om søredningstjenestens effektivitet

Sagen optages i Endelig betænkning 2002 for anden gang og som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne forventer, at rigsrevisor følger op på Forsvarsministeriets initiativer, herunder den risikoanalyse for de danske farvande i relation til søredningstjenesten, som Forsvarsministeriet udarbejder."

Rigsrevisors notat af 15. februar 2006

Beretningshistorik