Beretning om driften af statsskovene

06-02-2003

Beretning nr. 7/2002

Statsskovene forvaltes af Skov- og Naturstyrelsen under Miljøministeriet. Ifølge skovloven skal der i statsskovene lægges vægt på både at forøge og forbedre træproduktionen og at varetage landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske, miljøbeskyttende og friluftsmæssige hensyn.

Beretningen handler om driften af statsskovene og undersøger, om styrelsen har forvaltet statsskovene, så det økonomiske resultat er tilfredsstillende. Rigsrevisionen har bl.a. vurderet Miljøministeriets opstilling af mål og Skov- og Naturstyrelsens planlægning, regnskabsaflæggelse og opfølgningen. Det undersøges, om styrelsen har foretaget klare prioriteringer mellem formålene med den statslige skovdrift og opgjort de indtægtstab og de merudgifter, som prioriteringerne indebærer.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 6. februar 2003 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 7/02 om driften af statsskovene

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Miljøministeriet og Skov- og Naturstyrelsen ikke har sikret, at der i de aflagte regnskaber er et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om det økonomiske resultat af statsskovdriften er tilfredsstillende."

Rigsrevisors notat af 11. juli 2003

Rigsrevisors notat af 14. marts 2006

Beretningshistorik