Beretning om satsreguleringspuljen

13-11-2002

Beretning nr. 3/2002

Satsreguleringspuljen udgør en særlig budgetteringsordning, hvorved bevillinger overføres fra generelle reguleringer af overførselsindkomster til en række initiativer, som i store træk tilgodeser de overførselsindkomstmodtagere, der har bidraget til satsreguleringspuljen. Satsreguleringspuljens akkumulerede størrelse for finansåret 2001 udgør knap 4 mia. kr., og der er i perioden 1993-2001 i alt overført 18,8 mia. kr. til puljen. Puljen er således en væsentlig økonomisk ordning.

Beretningens hovedformål er at belyse og vurdere forvaltningen af satsreguleringspuljen. Forvaltningen undersøges ved at belyse og vurdere, om Folketinget får korrekte og fyldestgørende oplysninger om satsreguleringspuljen, og om de involverede ministeriers forvaltning af satsreguleringspuljen er tilfredsstillende.

Rigsrevisionen har vurderet, om Finansministeriets varetagelse af opgaverne i forbindelse med satsreguleringspuljen har været i overensstemmelse med standarder for god offentlig forvaltning, herunder at åbenhed og gennemsigtighed har været tilgodeset. Til brug for en vurdering af Beskæftigelsesministeriets og Socialministeriets forvaltning af satsreguleringspuljen har Rigsrevisionen gennemgået en række projekter.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 13. november 2002 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 3/02 om satsreguleringspuljen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Folketinget ikke har fået fuldt ud korrekte og fyldestgørende oplysninger om satsreguleringspuljens størrelse, anvendelse og administration.

Satsreguleringspuljen er en særlig budgetordning, som efterhånden er af væsentlig økonomisk betydning, hvorfor statsrevisorerne forventer, at der fremover administreres med større åbenhed om puljens tilblivelse og anvendelse.

Statsrevisorerne har bemærket, at finansministeren den 7. november 2002 har fremsat forslag til lov om en satsreguleringsprocent, og at lovforslaget indeholder en række ændringer, der præciserer væsentlige forhold som fastsættelsen af og anvendelsen af puljebeløbet."

Rigsrevisors notat af 23. april 2003

Rigsrevisors notat af 13. april 2004

Beretningshistorik