Beretning om forsvarets mål og rapportering vedrørende operativ kapacitet

20-03-2002

Beretning 9/2001

Beretningen handler om forsvarets styring af kapaciteten til at løse nationale og internationale opgaver, fx hvordan forsvaret opgør, om de forskellige enheder er klar til at løse deres opgaver. Rigsrevisionen undersøger, hvilke opgaver, mål og resultatkrav Folketinget har stillet til Forsvarsministeriet, og hvordan disse udmeldes til de operative enheder. Det undersøges, hvordan forsvaret evaluerer målopfyldelsen i forhold til de udmeldte krav, og hvordan forsvaret vurderer evnen til at udsende danske styrkebidrag til fx fredsstøttende operationer. I beretningen har Rigsrevisionen udarbejdet en bedste praksis for, hvilke forhold der har indflydelse på militære enheders operative kapacitet, og hvorledes målinger heraf kan udføres. Afslutningsvis beskriver Rigsrevisionen, hvilke tiltag forsvaret allerede har iværksat for fremover at kunne evaluere målopfyldelsen vedrørende den operative kapacitet.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. marts 2002 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 9/01 om forsvarets mål og rapportering vedrørende operativ kapacitet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Forsvarets opgørelse af operativ kapacitet har hidtil været koncentreret om mængden af anvend­te ressourcer.

Til trods for de begrænsninger, som følger af sikkerhedsmæssige grunde, forventer statsrevisorer­ne, at øget fokus på resultatkrav og målo­pfyldelse i løbet af få år vil forbedre forsvarsministerens og Folketingets muligheder for at følge realiseringen af Folketingets be­slut­nin­ger."

Beretningshistorik