Beretning om Trafikministeriets valg af operatør på jernbanestrækninger i Midt- og Vestjylland

08-05-2002

Beretning nr. 12/2001

Formålet med undersøgelsen, som blev iværksat på statsrevisorernes anmodning, var at belyse og vurdere Trafikministeriets håndtering af udbudsprocessen i forbindelse med valg af operatør på jernbanestrækninger i Midt- og Vestjylland. Udbuddet omfattede jernbanestrækninger i Midt- og Vestjylland i perioden 2003-2010, svarende til omkring 15 % af DSB's samlede passagertogkilometer uden for S-togsnettet.

Trafikministeren indgik ultimo 2001 kontrakt med Arriva Danmark A/S om de udbudte banestrækninger. DSB havde deltaget i udbuddet og havde afgivet tilbud, som var mere fordelagtige end tilbuddene fra de øvrige operatører, herunder Arriva Danmark A/S. Trafikministeriet havde imidlertid afvist DSB’s tilbud med henvisning til de konkurrenceretlige retningslinjer for DSB.

Undersøgelsen skulle afdække, om denne afvisning var korrekt, samt hvorvidt DSB’s tilbud var realistisk, dvs. om en samlet økonomisk vurdering ville føre til, at det ville være overvejende sandsynligt, at DSB’s tilbud gav underskud over den samlede kontraktperiode. Isoleret set skulle DSB’s tilbud give overskud for at opfylde udbudsbetingelserne. Der må nemlig ikke ske krydssubsidiering fra kontrakter forhandlet direkte med staten (som ikke har været konkurrenceudsatte) til kontrakter vundet i udbud (og som således har været i konkurrence med andre operatører).

Undersøgelsen omfattede en gennemgang af det materiale og de analyser, som lå til grund for afvisningen af DSB’s tilbud.

Det var samlet Rigsrevisionens opfattelse, at Trafikministeriet havde haft et velunderbygget grundlag for at betragte DSB’s indtægtsforudsætninger som ikke realistiske, hvilket førte til konklusionen om, at DSB’s tilbud ikke ville give overskud over kontraktperioden. Trafikministeriet afvisning af DSB’s tilbud var derfor efter Rigsrevisionens opfattelse korrekt.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 8. maj 2002 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 12/01 om Trafikministeriets valg af operatør på jernbanestrækninger i Midt- og Vestjylland

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Rigsrevisor finder, at trafikministeren handlede i overensstemmelse med reglerne ved særskilt at vurdere, om DSB’s tilbud levede op til de konkurrenceretlige retningslinjer.

Statsrevisorerne bemærker, at undersøgelsen ikke har omfattet alle præmisser for DSB’s bud.

Statsrevisorerne kritiserer, at Trafikministeriet ikke var forberedt på, at en eller flere budgivere kunne fremkomme med et bud, der lå væsentligt under de øvrige bud.

Statsrevisorerne finder, at forløbet af Trafikministeriets afvisning af DSB’s bud i forbindelse med udlicitationen har været præget af usikkerhed og fejlprocedurer."

Rigsrevisors notat af 25. marts 2004

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 21. april 2004

Den 21. april 2004

Beretning nr. 12 2001 om Trafikministeriets valg af operatør på jernbanestrækninger i Midt- og Vestjylland

Sagen optages i Endelig betænkning 2002 som afsluttet med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne kan tiltræde at afslutte denne beretning.

Statsrevisorerne har noteret sig, at rigsrevisor i 2004 påbegynder forundersøgelsen af Trafikministeriets anvendelse af og opfølgning på kontrakten med ARRIVA med henblik på at afgive beretning herom til statsrevisorerne."

Beretningshistorik