Beretning om Udenrigsministeriets forvaltning af tilskud til multilaterale organisationer

12-06-2002

Beretning nr. 15/2001

I beretningen vurderes, om Udenrigsministeriet ved administrationen af tilskud til multilaterale organisationer, som i 2001 udgjorde 5,7 mia. kr., har overholdt en række grundlæggende krav til god tilskudsforvaltning. I undersøgelsen indgår Udenrigsministeriets fastsættelse af mål for den danske multilaterale bistand og ministeriets samarbejde med multilaterale organisationer med henblik på at fremme danske mål med den multilaterale bistand. Undersøgelsen omfatter desuden ministeriets kontrol af organisationernes regnskaber for tilskuddenes anvendelse og ministeriets vurdering af tilskuddenes effekt.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 12. juni 2002 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 15/01 om Udenrigsministeriets forvaltning af tilskud til multilaterale organisationer

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Udenrigsministeriet skal leve op til normerne for god tilskudsforvaltning ved forvaltning af den multilaterale bistand. Det betyder, at der på baggrund af Folketingets beslutninger skal være fastsat konkrete mål for bistanden, at ministeriet skal søge at påvirke og styrke de multilaterale organisationer for at fremme danske målsætninger, samt at der skal følges op på organisationernes regnskaber og effekten af de danske tilskud.

Statsrevisorerne kritiserer,

  • at Udenrigsministeriets målfastsættelse ikke er tilstrækkelig konkret,
  • at mange af organisationernes regnskaber ikke er modtaget eller gennemgået rettidigt,
  • at Udenrigsministeriets og organisationernes vurderinger af bistandens effekter har været mangelfulde, og
  • at Folketinget ikke altid får orientering om revisionens kritik af regnskaberne, om problemer med organisationers administrative ineffektivitet og om mangelfuld dokumentation for bistandens effekt.

Statsrevisorerne er opmærksomme på, at Udenrigsministeriet arbejder på at forbedre tilskudsadministrationen til den multilaterale bistand."

Rigsrevisors notat af 30. november 2004

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 19. januar 2005

Den 19. januar 2005

Beretning nr. 15 2001 om Udenrigsministeriets forvaltning af tilskud til multilaterale organisationer

Sagen optages i Endelig betænkning 2003 som afsluttet med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne har afgivet notat til Folketinget om besigt, Afrika 2004, hvoraf det bl.a. fremgår, at de har anmodet rigsrevisor om at undersøge udviklingen i Danmarks multilaterale bistand - herunder bl.a. bistanden via FN's institutioner - med særlig fokus på, hvorledes der følges op på 2015 Målene, og om resultaterne af bistanden tilsiger, at en større andel kan kanaliseres via de internationale organisationer.

Ved afgivelse af beretning nr. 15 2003 om revisionen af statsregnskabet har statsrevisorerne bl.a. kritiseret, at Udenrigsministeriets tilskudsforvaltning stadig ikke er tilfredsstillende.

Idet der således fortsat følges op på Udenrigsministeriets tilskudsforvaltning, kan statsrevisorerne tilslutte sig, at denne beretningssag afsluttes."

Rigsrevisors notat af 13. november 2002

Beretningshistorik