Beretning om Udenrigsministeriets styring af den bilaterale udviklingsbistand

23-01-2002

Beretning nr. 5/2001

I beretningen vurderes de systemer og processer, Udenrigsministeriet anvender ved styringen af bistanden til udvalgte programsamarbejdslande. Målsætningen for den danske bilaterale indsats er fastlagt i strategien Partnerskab 2000, og det vurderes, om Udenrigsministeriet har udmøntet strategien i operationelle og styringsrelevante mål. Endvidere belyses og vurderes, om Udenrigsministeriet har etableret styrings-processer, som understøtter målopfyldelsen, samt om ministeriets rapportering indeholder en dækkende redegørelse for de gennemførte aktiviteter og opnåede resultater. Endelig omtales Udenrigsministeriets initiativer til forbedring af styringen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den. 23. januar 2002 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 5/01 om Udenrigsministeriets styring af den bilaterale udviklingsbistand

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Udenrigsministeriet kun i meget begrænset omfang har opstillet operationelle og styringsrelevante resultatmål for den bilaterale bistand.

Danmarks udviklingspolitik er fastlagt af Folketinget gennem vedtagelse af de grundlæggende må­lsætninger og strategier beskrevet i "Partnerskab 2000". For at kunne styre bistandsarbejdet i over­ensstemmelse hermed og rapportere om det til Folketinget er det en forudsætning, at ministeren fastlægger konkrete og målbare resultatmål, som også giver sammenhæng i indsatsen på lande-, projekt- og programniveau. Resultatmålene må nødvendigvis være fastsat under hensyn til de van­skelige vilkår og den usikkerhed, hvorunder bistandsarbejdet ofte må udføres i udviklingslande­ne, men disse vanskeligheder friholder ikke ministeren fra at arbejde efter enkle og konkrete mål. Det fremgår da også af beretningen, at Udenrigsministeriet vil forbedre styringen af den bilate­rale bistand og forbedre rapporteringen om resultaterne."

Rigsrevisors notat af 12. januar 2005

Rigsrevisors notat af 1. februar 2007

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 21. februar 2007

21. februar 2007

Beretning nr. 5 2001 om Udenrigsministeriets styring af den bilaterale udviklingsbistand

Sagen optages i Endelig betænkning 2005 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer med tilfredshed, at Udenrigsministeriet nu har etableret en mål- og resultatstyring, som skaber bedre styringsmæssig sammenhæng mellem de overordnede mål for den bilaterale udviklingsbistand og den konkrete indsats, ligesom rapporteringen herom er forbedret. Statsrevisorerne noterer sig også, at der nu er etableret rammer og systemer, som muliggør en vurdering af effekten af udviklingsbistanden. Statsrevisorerne afslutter hermed sagen."

Beretningshistorik