Beretning om kontrol af punktafgifter

23-01-2002

Beretning nr. 3/2001

I beretningen er gennemgået Told•Skats tilrettelæggelse og udførelse af kontrolopgaver mv. på punktafgiftsområdet. Punktafgiftsområdet omfatter energi- og miljøafgifter samt afgifter på motorkøretøjer, spil, tobak, spiritus mv. Indtægterne fra punktafgifter udgjorde i 2000 ca. 77,2 mia. kr. I beretningen er vurderet, om Told- og Skattestyrelsen har tilrettelagt en strategi, der kan understøtte told- og skatteregionernes tilrettelæggelse af kontrollen, og om strategien har medført tilfredsstillende resultater i 1999-2000. I beretningen er endvidere vurderet, om told- og skatteregionernes kontroller bliver gennemført med den forudsatte kvalitet og ensartethed samt i overensstemmelse med udarbejdede standarder. Endelig er told- og skatteregionernes tilsyn med kommunernes opkrævning af visse punktafgifter samt Told•Skats vejledning af kommunerne i denne forbindelse vurderet.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den. 23. januar 2002 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 3/01 om kontrol af punktafgifter

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Undersøgelsen viser, at Told•Skats kontrol af punktafgifter er blevet styrket de seneste år.

Statsrevisorerne gør imidlertid opmærksom på, at statens indtægter fra punktafgifter udgjorde 77,2 mia. kr. i 2000, og at der fortsat er mulighed for forbedringer af kontrollen,

  • så der bliver mindre forskel mellem regionernes arbejde,
  • så regionernes dokumentation af kontrollen forbedres, og
  • så deres tilsyn med kommunerne bliver ensartet.

Told•Skat bør også forbedre vejledningsindsatsen i relation til kommunernes administration af punktafgifter."

Rigsrevisors notat af 17. november 2003

Beretningshistorik