Beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne

20-02-2002

Beretning nr. 7/2001

Beretningen handler om Trafikministeriets overdragelse i perioden 2000-2001 af 10 statshavne for 518 mio. kr. til de kommuner, hvori havnene var beliggende. Statshavnene var i 1999 opført i statens status til ca. 1,9 mia. kr. I beretningen redegøres for forløbet af Trafikministeriets afhændelse af statshavnene, og det vurderes ved en gennemgang af overdragelsesbeløbene og vilkårene herfor, om de aftalte beløb og vilkår var forretningsmæssigt begrundet. Det vurderes i denne forbindelse også, om Trafikministeriets sagsakter indeholder tilstrækkelige oplysninger om ministeriets overvejelser vedrørende de aftalte vilkår. Det vurderes videre, om de enkelte aktstykker om overdragelse af statshavnene gav Folketingets Finansudvalg en relevant og dækkende information, så Finansudvalget havde et fyldestgørende grundlag for at tiltræde overdragelserne. Endelig vurderes forløbet af den regnskabsmæssige afslutning i forbindelse med overdragelsen af Esbjerg Statshavn, som blev overdraget allerede den 1. april 2000.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den. 20. februar 2002 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 7/01 om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne kritiserer, at Folketingets Finansudvalg ikke har modtaget et dækkende beslutningsgrundlag som baggrund for tilslutning til overdragelse af statshavnene.

Betingelserne for overdragelserne af statshavnene er endvidere aftalt således, at usikkerhed og gen­forhandlingsklausuler kun kan betyde yderligere belastende vilkår for staten, hvorfor statsreviso­rerne kritiserer, at der ikke i overdragelserne er forhandlet vilkår ("claw back"- og "testaments­klausuler") i tilfælde af kommunernes eventuelle senere salg af havnene til anden side."

Rigsrevisors notat af 13. november 2007

Beretningshistorik