Beretning om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet

10-10-2001

Beretning nr. 15/2000

I beretningen belyses og vurderes det, om Aarhus Universitet og Københavns Universitet foretager en hensigtsmæssig økonomisk styring, der opfylder de grundlæggende krav til god statslig økonomistyring. Det undersøges, om universiteternes budgetlægning er dækkende for den samlede virksomhed. Endvidere undersøges det, om der er etableret en sammenkædning af den finansielle styring og styringen af aktiviteter, som giver universiteterne mulighed for at skabe et overblik over og redegøre for anvendelsen af bevillingerne til universiteternes hovedformål. Endelig undersøges det, om der på universiteterne foretages en budgetopfølgning, som sikrer et realistisk og dækkende billede af universiteternes økonomiske situation.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den. 10. oktober 2001 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 15/00 om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne kritiserer, at universiteternes udgiftsbudgetter ikke er relateret til deres aktivitet­s­planer, og at budgetterne kun dækker den ordinære virksomhed. Til trods for at undervisning og forskning foregår i forenet produktion, omfatter budgetlægningen således ikke den tilskuds­fi­nan­­sierede forskningsvirksomhed.

Beretningen omfatter alene universiteternes interne styring, men da ministeren har det overord­nede ansvar for universiteternes økonomiforvaltning, skal statsrevisorerne anmode om, at mini­steren forholder sig til manglerne i universiteternes økonomiske styring."

Rigsrevisors notat af 30. august 2004

Beretningshistorik