Beretning om Arbejdsmarkedsstyrelsens edb-projekt AMANDA

10-10-2001

Beretning nr. 14/2000

I forlængelse af Rigsrevisionens beretning om gennemførelse af statslige edb-projekter (statsrevisorernes beretning nr. 9/99) blev Rigsrevisionen af statsrevisorerne anmodet om at foretage en udtømmende undersøgelse af AMANDA-projektet og herunder efterprøve, om arbejdsministerens oplysninger til Folketinget og Finansudvalget om AMANDA-projektet havde været fyldestgørende, samt om ledelsesforankringen og -engagementet havde været reelt. Beretningen indeholder en vurdering af AMANDA-projektets styring og organisering fra den forberedende fase i 1994 frem til sommeren 2001, hvor der var igangsat et arbejde med at forbedre AMANDA-systemet. Endvidere indeholder beretningen en vurdering af AMANDA-systemets funktionalitet ved den landsdækkende idriftsættelse i april 2000, og det blev beskrevet, hvilke konsekvenser idriftsættelsen havde haft for opgavevaretagelsen. I beretningen blev projektets økonomi desuden beskrevet og vurderet, herunder styringen af eksterne konsulenter. Endelig indeholder beretningen en vurdering af, om arbejdsministeren har givet Folketinget, herunder Folketingets udvalg, fyldestgørende oplysninger om projektet.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den. 10. oktober 2001 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 14/00 om Arbejdsmarkedsstyrelsens edb-projekt AMANDA

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne afgav den 27. september 2000 beretning nr. 9/99 om gennemførelse af statslige edb-projekter til Folketinget. Finansudvalget havde anmodet statsrevisorerne om beretningen og udtalte bl.a. om beretningen:

"at de af Finansudvalget vedrørende statslige edb-projekter til bl.a. finans-, arbejds-, forsknings- og undervisningsministrene stillede spørgsmål og Rigsrevisionens undersøgelse heraf har væ­ret nyttige og nødvendige. Undersøgelsen har identificeret en række årsager til, at edb-pro­jek­ter forsinkes og fordyres og har givet en række anvisninger på, hvorledes styringen, organise­rin­gen, planlægningen og gennemførelsen af statslige edb-projekter kan styrkes."

Finansudvalget ønskede ikke selv at afgive beretningen, men var enige i statsrevisorernes bemærkninger til beretningen, herunder bl.a. følgende:

"Arbejdsmarkedsstyrelsens AMANDA-projekt er ikke endeligt vurderet i beretningen, og statsre­visorerne har derfor anmodet rigsrevisor om i en ny beretning til statsrevisorerne at foretage en ud­tømmende undersøgelse af AMANDA-projektet og herunder efterprøve, om arbejdsministerens op­lysninger til Folketingets Finansudvalg har været fyldestgørende."

Statsrevisorerne kan nu konstatere, at oplysningerne til Folketinget om AMANDA-projektet har omfattet alle væsentlige og relevante oplysninger om projektet og dets økonomi, herunder at ud­gifterne til Arbejdsmarkedsstyrelsens edb-system AMANDA er steget fra 214 mio. kr. til mere end 650 mio. kr., og at projektet er forsinket over 2 år.

Projektet har således været præget af store forsinkelser og væsentlige meromkostninger, og resu­ltatet blev et system, som ved ibrugtagningen ikke var brugervenligt og ikke understøttede arbejds­processerne. Rigsrevisor finder imidlertid ikke anledning til at kritisere ledelsen og styringen af projektet, men henviser til, at udbuds- og kontraktformer samt bevillingsregler ikke har været vel­egnede til at gennemføre et system af denne størrelse og kompleksitet - og til, at der er taget ini­tiativ til at ændre disse regelsæt.

Statsrevisorerne kritiserer Arbejdsmarkedsstyrelsens særdeles mangelfulde håndtering af kontrak­ter med eksterne konsulentfirmaer."

Beretningshistorik