Beretning om tilrettelæggelse af og tilsyn med Kofoeds Skoles virksomhed

07-11-2001

Beretning nr. 1/2001

Beretningen handler om, hvorvidt tilrettelæggelsen af og tilsynet med Kofoeds Skole er tilfredsstillende. Beretningen vurderer først, om der er overensstemmelse mellem Kofoeds Skoles elevsammensætning og aktiviteter i forhold til skolens målgruppe og formål som fastsat i skolens vedtægter. Dernæst bliver det belyst, om skolen anvender sin driftsbevilling, sine øvrige statslige midler samt sine private midler i overensstemmelse med forudsætningerne herfor. Herefter behandler beretningen, om Kofoeds Skole har opstillet relevante, dækkende og målbare mål for sin virksomhed, samt om skolen systematisk har fulgt op på, om de opstillede mål nås. Endelig vurderes det, om Socialministeriet har hjemmel til at yde Kofoeds Skole tilskud, samt om der er tilgået Folketinget fyldestgørende oplysninger om Kofoeds Skole, herunder om skolens formål. Beretningen vurderer tillige, om Socialministeriet løbende har sikret et godt bevillingsmæssigt grundlag for tildelingen af tilskud til skolen og har påset, at skolen anvender sine tilskud i overensstemmelse med forudsætningerne herfor.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den. 7. november 2001 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 1/01 om tilrettelæggelse af og tilsyn med Kofoeds Skoles virksomhed

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne påtaler, at Socialministeriet  på trods af eksistensen af de relevante oplysnin­ger i ministeriet om forholdene på Kofoeds Skole  ikke gennem sit tilsyn har sikret sig, at skolens virk­somhed er tilrettelagt i henhold til gældende vedtægter, og at der er et klart bevillingsgrundlag for tildeling af tilskud til Kofoeds Skole. Ministeriet har heller ikke påset, at skolen anvender sine b­evillinger i overensstemmelse med forudsætningerne. Denne mangel på opmærksomhed over for Ko­foeds Skoles faktiske arbejde og ændringerne heri har samtidig medført, at Folketinget på en ræk­ke punkter ikke har fået fyldestgørende oplysninger fra Socialministeriet  fx om ændringerne af skolens målgruppe og i antallet af døgnpladser samt de fortsatte bevillinger til en for længst ned­lagt afvænningsklinik for alkoholikere.

Statsrevisorerne har skærpet kritikken af Socialministeriets tilsyn, fordi de allerede i beretning nr. 17/89 om Kofoeds Skoles økonomiforvaltning og personaleadministration henstillede, at tilsynet med skolen blev styrket.

Statsrevisorerne anmoder om, at socialministeren i sin redegørelse til denne beretning gør rede for, på hvilken måde der kan bringes overensstemmelse mellem vedtægterne og Kofoeds Skoles virk­somhed."

Rigsrevisors notat af 24. februar 2004

Beretningshistorik