Beretning om DSB's afvikling af egen godsvirksomhed

07-11-2001

Beretning nr. 2/2001

I beretningen beskrives baggrunden for den økonomiske og organisatoriske omstilling af DSB's godsvirksomhed, som blev indledt i 1990'erne. Der gøres rede for de initiativer, der blev taget med henblik på at etablere grundlag for realistiske overvejelser af mulighederne for at omdanne den hidtil underskudsgivende virksomhed til et aktieselskab. En meget ringe regnskabskvalitet i DSB medførte, at overvejelserne fik et langstrakt forløb. Endvidere beskrives DSB's vurdering, at DSB Gods på sigt ikke kunne gøre sig gældende uden indgåelse af internationale aftaler om alliancer og/eller fusioner og de efterfølgende undersøgelser af alliance-/fusionsmuligheder. Endelig gøres der rede for salget af DSB Stykgods samt omdannelsen af DSB Vognladning til aktieselskab med efterfølgende salg af aktierne til Raillion GmbH.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den. 7. november 2001 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 2/01 om DSB's afvikling af egen godsvirksomhed

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne gør opmærksom på, at DSB's mangelfulde regnskabsvæsen har været en væsen­tlig årsag til, at det har taget næsten 6 år at nå frem til et troværdigt beslutningsgrundlag som ud­gangspunkt for at kunne træffe de nødvendige afgørelser om godsvirksomhedens fremtid. Det sam­lede nettotab udgjorde i samme periode 4,6 mia. kr. Et velfungerende regnskabsvæsen kunne på et tidligere tidspunkt have dokumenteret, at godsvirksomheden heller ikke på længere sigt var drifts­mæssig rentabel, hvorfor der ikke var grundlag for oprettelse af et selvstændigt DSB Gods.

Rigsrevisor konkluderer, at forholdene taget i betragtning er der indgået tilfredsstillende af­ta­ler om afviklingen af DSB Gods."

Beretningshistorik