Beretning om Udenrigsministeriets forvaltning af tilskud til Red Barnet

28-03-2001

Beretning nr. 8/2000

I beretningen, som omfatter perioden 1995-2000, vurderes de væsentligste forhold vedrørende Udenrigsministeriets forvaltning af tilskud til Red Barnet. Der er i beretningen redegjort for, i hvilket omfang Udenrigsministeriet har haft en hensigtsmæssig forvaltning vedrørende ydelse af tilskud, herunder om der har været foretaget en vurdering af Red Barnets kapacitet og af projektansøgninger, samt om der har været tilrettelagt en forsvarlig godkendelse og anvisning af tilskud. Undersøgelsen omfatter endvidere en vurdering af den regnskabsmæssige kontrol, Udenrigsministeriet har foretaget vedrørende tilskudsanvendelsen. Denne kontrol vedrører dels projektregnskaber, dels Red Barnets årsregnskaber. Endelig indeholder beretningen en vurdering af, i hvilket omfang Udenrigsministeriet har foretaget kontrol af såvel den faglige gennemførelse af projekterne som projekternes målopfyldelse.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den. 28. marts 2001 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 8/00 om Udenrigsministeriets forvaltning af tilskud til Red Barnet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at Udenrigsministeriet ikke har haft en effektiv kontrol med tilskud til Red Barnet, da ministeriets gennemgang af regnskaber og rapporter har været mangelfuld og er gennemført med forsinkelse. Beretningen afdækker stor usikkerhed og tilfældighed ved projekt- og regnskabsvurdering.

Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at ministeriet ikke har lagt vægt på løbende gennem­gang af revisionsprotokollater.

Statsrevisorerne forventer, at Udenrigsministeriet stiller krav om forvaltningsrevision i ministe­riets vejledning om revision af tilskudsmodtagende organisationers regnskaber."

Beretningshistorik