Beretning om Post Danmark MailHouse's økonomi

28-03-2001

Beretning nr. 7/2000

I beretningen redegøres kort for regnskabsaflæggelsen 1999 for Post Danmarks 3 hovedforretningsområder samt for det regnskabsmæssige resultat for Post Danmark MailHouse. Der redegøres endvidere for konkurrencemæssige forhold for Post Danmark MailHouse.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den. 28. marts 2001 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 7/00 om Post Danmark MailHouse's økonomi

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Den mangelfulde økonomistyring og utilfredsstillende økonomi i MailHouse med 40 mio. kr. i underskud i både 1999 og 2000 giver statsrevisorerne anledning til at afvente rigsrevisors opfølgning af de iværksatte initiativer.

Trafikministeriet og Post Danmark har tilkendegivet at ville tage initiativ til i samarbejde med Konkurrencestyrelsen at afklare de konkurrenceretlige retningslinjer herunder fx, hvad der skal forstås ved, at Post Danmarks priser som hovedregel skal dække samtlige omkostninger og en rimelig avance. Statsrevisorerne anmoder erhvervsministeren om på den baggrund - og ved redegørelse til denne beretning - at tage stilling til, om der er behov for en justering af de konkurrenceretlige retningslinjer."

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 9. oktober 2002

Beretning nr. 7 2000 om Post Danmark Mailhouse's økonomi

Sagen optages i Endelig betænkning 2001 med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne kritiserer, at elementære grundsætninger for forsvarlig økonomisk forvaltning har været tilsidesat ved etablering og drift af Post Danmark Mailhouse med store økonomiske tab til følge."

Rigsrevisors notat af 11. maj 2005

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 8. juni 2005

Beretning nr. 7 2000 om Post Danmark Mailhouse's økonomi

Sagen optages i Endelig betænkning 2004 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne afslutter denne sag under henvisning til, at der i Beretning nr. 16 2004 om Post Danmark A/S følges op på Transport- og Energiministeriets arbejde med de konkurrenceretlige retningslinier."

Beretningshistorik