Beretning om kraftvarmesagen

06-06-2001

Beretning nr. 11/2000

Beretningen indeholder en gennemgang af Skatteministeriets behandling af en sag om de centrale kraftvarmeværkers afregning af energi- og kuldioxidafgifter. Efter told- og skattemyndighedernes opfattelse var nogle kraftvarmeværkers opgørelse af mængden af brændsel i perioden 1982-1998 ikke sket ensartet og i overensstemmelse med lovgivningen. I beretningen har Rigsrevisionen belyst told- og skattemyndighedernes administrative håndtering af sagen og har foretaget et skøn over det afgiftsbeløb, der efter Skatteministeriets opfattelse er betalt for lidt. Rigsrevisionen har endvidere gennemgået og vurderet de initiativer, Skatteministeriets departement og Told•Skat har taget for at forbedre behandling og rapportering om vigtige sager. Endelig har Rigsrevisionen vurderet anvendeligheden af den advokatundersøgelse, som skatteministeren iværksatte med henblik på at belyse Skatteministeriets behandling af sagen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den. 6. juni 2001 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 11/00 om kraftvarmesagen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne påtaler skarpt Skatteministeriets manglende tilsyn, der muliggjorde, at kraft­varmeværkerne i perioden 1982-98 uanfægtet afregnede miljø- og energiafgifter på en må­de, der efter Skatteministeriets opfattelse var i strid med lovgivningen. Statsrevisorerne kon­staterer, at skattemyndighedernes mangelfulde administration og kontrol har medført, at der ud fra Skatteministeriets fortolkning er opstået et samlet provenutab på ca. 5 mia. kr. for statskassen som følge af manglende præcisering af regelgrundlaget.

Statsrevisorerne gør Folketinget opmærksom på, at skatteministeren burde have vidst, at den valgte undersøgelsesform ikke kunne forventes at besvare de centrale spørgsmål i kommis­­soriet for den advokatundersøgelse, som blev iværksat i november 1998 for at belyse kraft­var­mesagen. I denne sag skyldes det ikke alene den manglende mulighed for at foretage af­hø­r­inger, men også, at det forelagte skriftlige materiale ikke indeholdt oplysninger om depar­­­tementets behandling af Told- og Skattestyrelsens skrivelse fra marts 1994 om problemstil­­lingen vedrørende kraftvarmeværkerne."

Beretningshistorik