Beretning om lodsvæsenet (lodserierne og Lodsreguleringsfonden)

17-01-2001

Beretning nr. 4/2000

Beretningen omhandler en undersøgelse af lodsvæsenets virksomhed og status samt Lodsreguleringsfondens relationer til finansloven og træk på statskassen. Beretningen omhandler desuden organisation, ledelse og økonomi i lodsvæsenet, herunder relationerne mellem Forsvarsministeriet, Farvandsvæsenet, lodserierne og Lodsreguleringsfonden. De økonomiske forhold i lodsvæsenet er behandlet for perioden 1995-2000 og vedrører bl.a. udviklingen i indtægter og udgifter samt udviklingen i lodsreguleringsfondens egenkapital og gæld til staten. Endelig behandler beretningen lodsernes lønforhold, ligesom der gives en kort omtale af initiativer vedrørende den fremtidige udvikling og tilpasning af lodsvæsenet.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 17. januar 2001 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 4/00 om lodsvæsenet (lodserierne og Lodsreguleringsfonden)

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne foretog i august 1999 en besigtigelse af bl.a. lodsvæsenet og anmodede på den bag­grund rigsrevisor om denne undersøgelse.

Statsrevisorerne finder, at da lodsvæsenet reelt er en statslig institution, bør der etableres orga­nisation, regnskab og økonomistyring i lodsvæsenet svarende til, hvad der normalt kan forventes af statslige institutioner, ligesom Farvandsvæsenet bør sikre sig grundlag for det lovpligtige til­syn."

Rigsrevisors notat af 19. december 2002

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 15. januar 2003

Beretning nr. 4 2000 om lodsvæsenet (lodserierne og Lodsreguleringsfonden)

Sagen optages i Endelig betænkning 2001 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne følger med opmærksomhed etableringen af økonomistyring i lodsvæsenet."

Rigsrevisors notat af 24. januar 2005

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 23. februar 2005

Beretning nr. 4 2000 om lodsvæsenet (lodserierne og Lodsreguleringsfonden)

Sagen optages i Endelig betænkning 2003 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at der nu er etableret en økonomistyring i lodsvæsenet, som svarer til, hvad der normalt må forventes af statslige institutioner og dermed også et grundlag for Farvandsvæsenets tilsyn."

Beretningshistorik