Beretning om Danmarks støtte til sundhedssektorprogrammet i Ghana

21-02-2001

Beretning nr. 5/2000

Som det fremgår af beretningen, er bistandsformen sektorprogramstøtte siden 1995 anvendt i stadigt voksende omfang og lægger nu beslag på en væsentlig del af den danske bilaterale bistand. I sektorprogrammer indgår en større eller mindre del af støtten – ofte sammen med andre donorlandes bidrag – i modtagerlandets statsbudget på samme måde som landets egne indtægter. Bidragets anvendelse kan derfor ikke – som det er tilfældet ved almindelige projekter – nærmere identificeres, hvilket skaber særlige kontrol- og revisionsmæssige problemstillinger. På den anden side er det en almindelig vurdering, at udsigten til at opnå en vedvarende positiv effekt - bæredygtighed - er større ved sektorprogrammer end projekter. I beretningen belyses og vurderes dels baggrunden for Udenrigsministeriets beslutning i 1998 om at deltage i sundhedssektorprogrammet i Ghana, dels de overordnede mål og strategier for sektoren, opstillingen af indikatorer til vurdering af udviklingen i sektorprogrammet, særlige danske indsatser, regnskaber og revision, programevalueringer samt de foreløbige resultater i sundhedssektoren. Udenrigsministeriet oversatte beretningen til engelsk, bl.a. til brug for de relevante ghanesiske myndigheder og donorerne til sektorprogrammet.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. februar 2001 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 5/00 om Danmarks støtte til sundhedssektorprogrammet i Ghana

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Den danske støtte til sundhedssektoren i Ghana udbetales til den ghanesiske statskasse, da der er tale om bilateral udviklingsbistand ydet gennem et sektorprogram. Det indebærer, at også ansva­ret for styring, kontrol og revisionens gennemførelse overdrages til modtagerlandets myndighe­der, og at rapportering om anvendelse af midlerne og om målopfyldelse bl.a. kommer til at bero på informationer i modtagerlandets statsregnskab mv.

Beretningen om støtten til sundhedssektoren i Ghana er den første revisionsundersøgelse af sek­torprogramstøtte, hvilket giver statsrevisorerne anledning til nogle principielle bemærkninger om revisionen og kontrollen af denne form for udviklingsbistand. Statsrevisorerne anbefaler, at udviklingsministeren - ligesom det har været tilfældet i Ghana - ved bilateral støtte til sek­tor­pro­gra­mmer sikrer:

  • at der er den fornødne administrative og faglige kapacitet i modtagerlandets for­valt­nings­or­ga­ner,
  • at der forudgående sikres et struktureret samarbejde med de øvrige donorer til sek­tor­pro­gram­met,
  • at manglende overholdelse af indgåede aftaler kan føre til stop for eller tilbageholdelse af støt­ten,
  • at både ministeriet og rigsrevisor har umiddelbar adgang til de støttede aktiviteter, regnskaber og revisionsrapporter,
  • at rigsrevisor har mulighed for at gennemføre enhver form for revisionshandling eller be­sig­ti­gel­­se af den danske støtte, og
  • at rigsrevisor har adgang til at rapportere til statsrevisorerne.

Statsrevisorerne forventer, at Folketinget bliver informeret, såfremt Udenrigsministeriet vur­de­rer, at der er tvivl om, at disse betingelser kan opfyldes.

Statsrevisorerne finder, at Udenrigsministeriet i forbindelse med anmodningen til Finansudval­get burde have oplyst om de problemer, der skyldtes konkurrencen fra den private sund­heds­sek­tor, og at årsagen til den alvorlige mangel på læger i den offentlige sundhedssektor var ud­van­drin­gen af læger fra Ghana.

Statsrevisorerne kan tilslutte sig rigsrevisors anbefaling om, at Danmark støtter Ghanas rigs­re­visor (Auditor General of Ghana)."

Beretningshistorik