Internationalt samarbejde

Internationalt samarbejde er for Rigsrevisionen en god mulighed for at holde sig orienteret om udviklingen inden for statslig revision i andre lande, lære af andres erfaringer og få inspiration til at ændre egen praksis.

Af historiske årsager har vi et særligt tæt samarbejde med rigsrevisionerne i de øvrige nordiske lande i form af løbende udveksling af erfaringer i forbindelse med revisionsfaglige og organisatoriske problemstillinger.

Vi er også aktive i forskellige sammenhænge i EU, hvor vi fx er med til at planlægge og/eller deltager i relevante møder i forbindelse med de revisionsbesøg, som Den Europæiske Revisionsret og Kommissionen aflægger i Denmark.

Rigsrevisionen er medlem af INTOSAI (den internationale paraplyorganisation for statslige revisionsmyndigheder) og EUROSAI (den europæiske del af INTOSAI). Størstedelen af vores formelle internationale engagement foregår i arbejdsgrupper og komitéer, som er etableret under disse to organisationer. Her har vi udvekslet erfaringer med kolleger om organisering af opgaver, nye revisionsmetoder, nye revisionsområder og de udfordringer, som mange rigsrevisioner står over for i en tid med knappe resurser og øgede krav til effektivitet i forvaltningen. Rigsrevisionen har, bl.a. sammen med vores nordiske kolleger i Sverige og Norge, gennem en lang årrække deltaget i udviklingen af en række internationale standarder for finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, ISSAI'erne. 

Ud over det samarbejde, der foregår i arbejdsgrupper og komitéer, har Rigsrevisionen også adgang til et mere uformelt vidensnetværk gennem de mange kontakter, som medarbejdere i Rigsrevisionen hen over årene har etableret med kollegaer rundt om i verden. Dette netværk trækker vi på i mange sammenhænge, og her henter vi ofte inspiration til at gå nye veje.

Kontakt

Niels Gyldenvang Steffensen
Kontorchef