HR-strategi

En vigtig forudsætning for at sikre en effektiv revision er motiverede, engage­­re­­­­de og kompetente medarbejdere og ledere samt et velfungerende og samarbejdsorienteret arbejdsmiljø, hvor der er fokus på fælles mål og løsning af kerneopgaven.

HR-strategien har derfor fokus på at udvikle ledere, medarbejdere og arbejdsprocesser og på at skabe et arbejdsmiljø, som er kendetegnet ved høj arbejdsglæ­de og trivsel. Arbejdet skal give mening, og det skal være tydeligt for den enkelte, hvordan man bidrager til Rigsrevisionens strategi og mål.

HR-strategien understøtter Rigsrevisionens strategi for perioden 2023-2027 om at styrke Rigsrevisionens rolle og omdømme. HR har fokus på at styrke tilknytningen til organisationen og Rigsrevisionens omdømme som arbejdsplads gennem både eksternt rettede og internt rettede aktiviteter.

Eksternt har vi fokus på at styrke Rigsrevisionens rekrutteringsgrundlag gennem deltagelse på karrieremesser, besøg på relevante uddannelsesinstitutioner og ved at styrke vores formidling om Rigsrevisionen som arbejdsplads på vores hjemmeside og på LinkedIn. 

Internt har vi et fokus på at styrke medarbejderes og lederes tilknytning til Rigsrevisionen ved at vedligeholde en attraktiv arbejdsplads og en kultur, som er kendetegnet af høj trivsel og et konstruktivt samarbejde på alle niveauer af organisationen. 

HR-strategien formidler Rigsrevisionens værdier og tilgang til følgende 7 HR-temaer:

Et godt samarbejde på tværs af organisationen er en afgørende forudsætning for, at Rigsrevisionen kan lø­se sine opgaver på et højt fagligt niveau. Vi forventer, at alle medarbejdere og ledere tager ansvar for egne opgaver og udvikling og indgår konstruktivt i samarbejdet med kolleger, medarbejdere og ledere samt bidrager til Rigsrevisionens samlede opgaveløsning og udvikling.

En stigende kompleksitet i opgaverne kræver et tæt samar­bejde mellem kolleger med for­skel­­lig uddannelsesmæssig baggrund og erfaring, hvor vi aktivt bruger hinandens viden, erfaring og kompetencer. Vi har en anerkendende samarbejdskultur, hvor vi respekterer hinandens faglighed og arbejde, og er hjælpsomme og imødekommen­de over for hinanden. Vi har respekt for hinandens forskellige perspektiver og har en nysgerrig og udforskende tilgang til det, vi ikke forstår, eller det, som vi er uenige i. Alle bidrager til et åbent og tillidsfuldt dialogklima, hvor vi giver hinanden konstruktiv sparring og feedback og sikrer, at relevant information flyder smidigt i organisationen for at understøtte samarbejdet og opgaveløsningen.

I eksterne sammenhænge er vi bevidste om, at vi repræsenterer Rigsrevisionen. Vi har en åben og konstruktiv dialog med de reviderede virksomheder og andre eksterne samarbejdspartnere og interessenter og fremtræder professionelt og troværdigt. Vi værner om vores uafhængighed af de reviderede og efterlever retningslinjer for god adfærd i Rigsrevisionen.

God ledelse er en væsentlig forudsætning for at skabe en effektiv organisation, som le­verer relevante produkter, og for at skabe en attraktiv ar­bejdsplads for både medarbejdere og ledere. I Rigsrevisionen arbejder lederne kontinuerligt med relevante og aktuelle ledelsesudfordringer og gennemfører de forandringer, som er fastlagt i strategien. Rigsrevisionens ledere har en anerkendende ledelsesstil, hvor de har fokus på, at medarbejdernes resurser og kompetencer anvendes bedst muligt i forhold til opgaveløsningen, og på at sikre høj trivsel og et godt arbejdsmiljø. Lederne formidler strategi og vigtige ledelsesbeslutninger til medarbejderne, så det er tydeligt for den enkelte, hvad Rigsrevisionen forventer af dem.

I Rigsrevisionen har vi et vedvarende fokus på udvikling af ledelseskompetencerne, hvor vi prioriterer fælles og individuelle ledelsesudviklingsaktiviteter samt uformel ledelsesdialog i hverdagen og på ledermøder. Vi har fokus på at skabe gode relationer til lederkolleger på tværs af organisationen og at skabe sammenhængskraft i Rigsrevisionen. Lederne prioriterer tid og rum til ledelse og afstemmer løbende forventninger med direktionen, så ledelsesrummet og arbejdsdelingen mellem ledelsesniveauerne er tydeligt.

Rigsrevisionen ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og tilknytter kvalificerede medarbejdere med stærke, faglige og personlige kompetencer. Det er vigtigt, at nye medarbejdere har et solidt fagligt fundament og stærke personlige kompetencer, så de kan anvende deres kompetencer bredt i Rigsrevisionen. I rekrutteringen giver vi ansøgerne et realistisk billede af organisationen og ar­bejds­op­gaverne, så vi sikrer et godt match mellem ansøgernes forvent­nin­­ger og Rigsrevisionens krav. HR er tovholder for rekrutteringen, så vi sikrer en ensartet rekrutteringsproces og sikrer, at nye medarbejdere ud over at have de nødvendige faglige og personlige kompetencer også matcher Rigsrevisionens værdier og kultur.

Vi prioriterer en målrettet onboarding, hvor nye medarbejdere hurtigt integreres i organi­­sa­tio­nen både fagligt og socialt. En succesfuld onboarding kræver ledelsesmæssig opmærksomhed, en grundig og målrettet introduktion til arbejdet, forventningsafstemning og feedback samt konkrete opgaver fra første arbejdsdag. Vi planlægger et introduktionsforløb til alle nye medarbejdere, og alle nye bliver tilknyttet et team og får en buddy fra start.

Kompetenceudvikling i Rigsrevisionen skal sikre, at alle medarbejdere til enhver tid har de fornødne faglige og personlige kompeten­cer til at løse og udvikle deres arbejdsopgaver på et højt fagligt niveau. Vi har fokus på, at medarbejdere skal have tilstrækkelige udfordringer i opgaverne og relevante udviklings- og uddannelsesmuligheder, som både matcher Rigsrevisionens behov og bringer den enkeltes kompetencer og potentiale i spil.

Kompetenceudvikling sker primært ved læring i jobbet, suppleret med målrettet uddannelse. Rigsrevisionen prioriterer kompetenceudvikling i form af kurser og længerevarende uddannelsesforløb for at sikre, at medarbejderne har stærke og opdaterede kvalifikationer og kan opretholde deres markedsværdi. I den årlige medarbejderudviklingssamtale aftaler medarbejderne relevant kompetenceudvikling med deres nærmeste leder.

I Rigsrevisionen ser vi intern rokering som en vigtig kilde til kompetenceudvikling. Rokering giver mulighed for at få erfaring med nye fagområder, nye samarbejdsrelationer og en ny leder. Intern rokering understøtter endvidere videndeling og samarbejde på tværs i Rigsrevisionen. For at understøtte de interne rokeringsmuligheder slås alle ledige stillinger altid op internt, før de slås op eksternt.

Sammen med andre ledelsesværktøjer med­virker lønpolitikken til, at Rigsrevisionen kan tilknytte kvalificerede medarbejdere, der leverer resultater i høj kvalitet og i overensstemmelse med de strategiske mål. Alle medarbejderes løn vurderes én gang om året i forhold til kompetencer, indsats og resultater. I den årlige lønvurdering sikrer vi en gennemsigtig proces, hvor der er en åben og saglig dialog samt klare begrundelser for lønforbedringer.

Lederne har en dialog om løn med deres medarbejdere og afstemmer forventningerne til lønforbedringer og sikrer, at medarbejderne får en klar tilbagemelding, hvis forventningerne ikke kan imødekommes. Dialog om løn er en del af den årlige medarbejderudviklingssamtale, hvor leder og med­­arbejder drøfter og vurderer medarbejderens kompetencer, indsats og resultater. Den endelige udmøntning af lønforbedringer sker i en tværgående prioritering og efter aftale med de faglige foreninger.

Rigsrevisionen er en familievenlig arbejdsplads med fleksibel ar­bejds­­tid, hvor der er gode muligheder for at skabe sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv. Muligheden for fleksibilitet sker under hensyn til løsning af opgaverne, hvor der i spidsbelastningsperioder kan forekomme over- og merarbejde, som efterfølgende kan afspadseres. Rigsrevisionens ledere er ansvarlige for, at resurser og arbejdsop­­gaver fordeles, så det daglige arbejde så vidt muligt kan lø­ses inden for normal arbejdstid. Medarbejderen har et medansvar for sin egen balance og for at gøre op­mærk­som på forhold, der opleves som en barriere for at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sam­men.

Rigsrevisionen er en teamorganiseret arbejdsplads, hvor tilstedeværelse er vigtig for samarbejdet. Alle medarbejdere og ledere har mulighed for at arbejde hjemme om onsdagen, hvis det passer med den enkeltes opgaver. Rigsrevisionen er fleksibel og imødekommende over for tilrettelæggelse af barselsorlov, forældreorlov, plejeorlov, omsorgsdage, or­lov til pasning af alvorligt syge børn samt frihed til at passe sit barn på dets 1. og 2. sygedag.

Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er en vigtig forudsætning for at være en effektiv og attraktiv arbejds­­plads, hvor der er høj motivation, engagement og arbejdsglæde. Rigsrevisionen lægger vægt på, at arbejdet kan udføres i fysiske rammer, som er sikre og sunde, og at medarbejdere og ledere har gode rammevilkår i deres arbejde og fx oplever autonomi i opgaveløsningen og en passende balance mellem krav og resurser. Vi gennemfører løbende trivsels- og ledermålinger og følger op med relevante initiativer og aktiviteter, som kan styrke engagement og trivsel i Rigsrevisionen.

Kontakt

Lisbeth Herlev
HR-chef

Kontakt

Helle Jonassen
Chefkonsulent