Forvaltningsrevision

En forvaltningsrevision har fokus på ministeriets forvaltning af et udvalgt område. Det kan fx være ministeriets aktivitets- og resursestyring, styring af indkøb eller styring af tilskudsordninger.

Formål

Ved en forvaltningsrevision vurderer vi, om ministeriet har systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet på det område, vi undersøger.

Produkt

Vi udarbejder en revisionsrapport til ministeriet, der indeholder vores konklusioner og grundlaget for konklusionen. 

Hvad kan ministeriet forvente af os?

Vi kontakter ministeriet på forhånd for at tilrettelægge revisionen under hensyn til ministeriets øvrige arbejdsopgaver. 

Vi tilbyder at holde et møde om resultaterne, når revisionen er afsluttet. Vi sender revisionsrapporten i høring i ministeriet, inden vi udformer den endelige rapport. 

Hvad er vores forventning til ministeriet?

I forbindelse med en revision vil vi holde møder med ministeriet og bede om relevant materiale. Ministeriets resurseforbrug til revisionen vil bl.a. afhænge af, hvordan procedurer og kontroller er tilrettelagt og dokumenteret i de enkelte virksomheder. Hvis virksomhederne har velfungerende procedurer og kontroller og kan dokumentere, at de fungerer i praksis, bliver revisionen mindre tidskrævende.

I høringsperioden skal ministeriet gennemgå vores udkast til revisionsrapport og sende et skriftligt høringssvar, hvis ministeriet er uenig i de faktuelle forhold. Vi forventer, at ministeriet vedlægger supplerende materiale, der dokumenterer, at vores beskrivelse af de faktuelle forhold er upræcis eller forkert.

Hvordan udføres revisionen?

Læs mere om, hvordan vi udfører årlige forvaltningsrevisioner af ministerierne i vores interne vejledning og vores interne revisionstræer og støttepapirer.

Bemærk, at vi i dokumenterne henviser til interne vejledninger, som ikke er tilgængelige på www.rigsrevisionen.dk. 

Hvilke ministerier og emner har Rigsrevisionen revideret i 2021 og 2022?

Kontakt

Kim Sejer
Specialkonsulent