Beretning om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne

24-01-2018

Beretning nr. 9/2017

Beretningen handler om Beskæftigelsesministeriets, Børne- og Socialministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets tilsyn med refusionen til kommunerne. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om ministerierne fører et tilfredsstillende tilsyn med kommunernes administration af de områder, hvor de anmoder staten om refusion for deres udgifter. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har ministerierne tilstrækkelig viden om kommunernes administration af områder med statsrefusion til at kunne føre et effektivt tilsyn?
  • Opfylder de kommunale sager ministeriernes betingelser for, at kommunerne kan op­nå statsrefusion? 

Rigsrevisionen vurderer, at ministeriernes tilsyn med områder, hvor kommunerne anmoder staten om refusion for deres udgifter, bør forbedres. Med det nuværende tilsyn er der ikke tilstrækkelig sikkerhed for, at ministeriernes del af statsregnskabet på refusionsområdet er korrekt. Rigsrevisionens stikprøve viser et højt fejlniveau i kommunernes behandling af sager, hvor kommunerne får refusion fra staten. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i marts 2017.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 24. januar 2018 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 9/2017 om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet fører tilsyn med kommunernes administration af områder, hvor kommunerne kan anmode staten om refusion for deres udgifter. Undersøgelsen handler om de 3 ministeriers tilsyn med, om kommunerne afholder udgifter korrekt og administrerer korrekt på områder, hvor kommunerne direkte anmoder ministerierne om refusion. På finansloven for 2017 var der afsat 16,5 mia. kr. til refusion til kommunerne via det klassiske refusionssystem, hvilket udgør 56 % af ministeriernes samlede refusion til kommunerne. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet, Bør­ne- og Socialministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke fører et tilsyn, der sikrer, at ministeriernes del af statsregnskabet på refusionsområdet er korrekt.  

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at der er et højt fejlniveau i kommunernes behandling af sager, hvor de modtager refusion fra staten. Kommuner­ne har således i flere tilfælde hjemtaget refusion uden at være berettigede til det. 

Statsrevisorerne bemærker: 

  • at Rigsrevisionens stikprøve viser, at der er fejl i 28 % af sagerne på Beskæftigelsesministeriets, Børne- og Socialministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder, idet sagerne ikke lever op til én eller flere af betingelserne for, at kommunerne kan modtage refusion for udgiften
  • at ministerierne først får beretningerne fra de kommunale revisorer op mod 1 år efter, at personsagerne er revideret, og så sent, at ministerierne godkender deres regnskaber på et ikke-revideret grundlag
  • at ministeriernes regnskabsbekendtgørelse bør forbedres, så den i højere grad stiller krav til de konklusioner, som revisor skal afgive, og giver ministerierne et bedre grundlag for at agere
  • at 5 ud af 7 kommuner havde fejl i konteringen af ydelser på Børne- og Socialministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder
  • at Beskæftigelsesministeriet og Børne- og Socialministeriet siden 2011 kun har taget initiativ til 3 temarevisioner, som kan medvirke til at belyse områder, hvor der i tilsynet er identificeret problemer
  • at ministerierne kun i begrænset omfang benytter resultaterne fra praksisundersøgelserne i tilsynet med kommunernes administration af områder med refusion."

Rigsrevisionens notat af 29. juni 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2017 om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne. 

Notatet er baseret på redegørelser fra beskæftigelsesministeren, børne- og socialministeren og udlændinge- og integrationsministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge moderniseringen af tilsynet med de kommunale udgiftsområder med statsrefusion, herunder primært om det nye tilsyn giver ministerierne et bedre grundlag for at aflægge et korrekt statsregnskab. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 3. august 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2017 om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne.

Der er i notatet fulgt op på moderniseringen af tilsynet med de kommunale udgiftsområder med statsrefusion, herunder primært om det nye tilsyn giver ministerierne et bedre grundlag for at aflægge et korrekt statsregnskab.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i forhold til moderniseringen af tilsynet.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 16. november 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2017 om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne. 

Der er i notatet fulgt op på følgende område:

  • moderniseringen af tilsynet med de kommunale udgiftsområder med statsrefusion, herunder primært om det nye tilsyn giver ministerierne et bedre grundlag for at aflægge et korrekt statsregnskab.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Beskæftigelsesministeriets arbejde med at sikre tidstro afrapportering ved at omlæg­ge det klassiske refusionssystem.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik