Beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger

06-02-2008

Beretning nr. 8/2007

Beretningen handler om forsikrede lediges rådighed for arbejdsmarkedet. Det er en betingelse for at modtage dagpenge, at de forsikrede ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket bl.a. indebærer, at de er aktivt jobsøgende og deltager i jobcentrenes kontaktforløb og aktiveringstilbud.

A-kasserne udbetaler dagpenge til de forsikrede ledige, men har samtidig også ansvaret for at vurdere, om de ledige står til rådighed. Rigsrevisionen har fundet det væsentligt at undersøge rammerne for a-kassernes rådighedsvurderinger af de ledige, fordi ledigheden for tiden er historisk lav, og arbejdsmarkedet er præget af mangel på arbejdskraft, særligt inden for visse brancher.

Rigsrevisionen har i beretningen undersøgt, om a-kassernes procedurer bidrager til, at a-kasserne rådighedsvurderer de ledige i overensstemmelse med rådighedsreglerne. Rigsrevisionen har videre undersøgt, om Arbejdsdirektoratet fører et tilfredsstillende tilsyn med a-kassernes rådighedsvurderinger. Endelig har Rigsrevisionen undersøgt, om Beskæftigelsesministeriet sikrer en effektiv kommunikation mellem a-kasserne og jobcentrene til brug for a-kassernes rådighedsvurderinger.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 6. februar 2008 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 8/2007 om a-kassernes rådighedsvurderinger

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Nettoudgiften til arbejdsløshedsdagpenge har været faldende på grund af faldet i ledigheden, men det er fortsat en væsentlig udgift. Staten havde således en nettoudgift på 8,8 mia. kr. i 2006. Samtidig er der et udækket behov for arbejdskraft, særligt inden for visse brancher.

Med aftalen "Flere i arbejde" fra 2002 og den efterfølgende ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. pr. 1. januar 2003 præciserede Folketinget de betingelser, som ledige a-kasse-medlemmer skal opfylde for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. For at modtage arbejdsløshedsdagpenge er det bl.a. en betingelse, at et le­digt a-kasse-medlem aktivt søger arbejde, og at den ledige kan og vil overtage arbej­de med dags varsel.

De private statsanerkendte a-kasser løser en række lovbestemte opgaver på beskæf­tigelsesområdet: Kontrol af, om a-kassens ledige medlemmer står til rådighed for ar­bejdsmarkedet, beregning og udbetaling af dagpenge, tildeling af sanktioner til de med­lemmer, som alligevel ikke er til rådighed, rådgivning m.m.

Beretningen viser, at a-kassernes administration af rådighedsreglerne er uensartet og i nogle tilfælde i strid med rådighedsreglerne og lovgivningens intentioner. Det bety­der, at der fx stilles forskellige krav til de ledige om omfang og dokumentation af job­søgning, om den ledige skal søge uden for eget fagområde o.l.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet og Arbejdsdirektoratet ikke har ført et tilstrækkeligt systematisk og løbende tilsyn med de rådighedsvurderinger, a-kasserne foretager på eget initiativ.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at der i 2008-2009 bliver etableret et it-system, der kan sikre en effektiv kommunikation mellem a-kasserne og jobcentrene. Herved undgås, at der bruges unødigt mange resurser i a-kasser og jobcentre, fordi vigtige informationer er gået tabt. Det kan fx være, at den ledige har fået job eller begrundelsen for a-kassens vurdering af den lediges rådighed.

Statsrevisorerne noterer sig dette, og at der er indført nye regler for a-kassernes rådighedsvurdering i 2006. Statsrevisorerne ser på denne baggrund gerne, at Rigsrevisionen i sin opfølgning på denne beretning undersøger udviklingen i kommunikatio­nen mellem a-kasserne og jobcentrene og erfaringerne med de nye regler for a-kas­ser­nes rådighedsvurdering."

Rigsrevisors notat af 13. maj 2008

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 21. maj 2008

Beretning nr. 8/2007 om a-kassernes rådighedsvurderinger

Sagen optages i Endelig betænkning 2007 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne kan tilslutte sig rigsrevisors bemærkninger i notat af 13. maj 2008 og optager sagen i Endelig betænkning 2007 som fortsat."

Rigsrevisors notat af 2. august 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2007 om a-kassernes rådighedsvurderinger.

Der er i notatet fulgt op på 2 områder:

A-kassernes egne rådighedsvurderinger:

  • Arbejdsdirektoratets opfølgning på a-kassernes statsautoriserede revisorers gennemgang af arbejdsgangsbeskrivelserne
  • Beskæftigelsesministeriets indsats for at skabe en ensartet praksis i a-kasserne.

Arbejdsdirektoratets tilsyn:

  • Arbejdsdirektoratets tilsynsresultater efter opprioriteringen af tilsynet med a-kassernes rådighedsvurderinger på eget initiativ, herunder erfaringerne med de nye regler for a-kassernes rådighedsvurderinger.

Med notatet betragtes sagen som afsluttet på disse 2 punkter. Rigsrevisionen vil dog fortsat følge udviklingen i forhold til følgende område:

Beskæftigelsesministeriets sikring af en effektiv kommunikation:

  • Beskæftigelsesministeriets arbejde i 2008-2009 med at modernisere it-understøttelsen af a-kasse-kommunikationen
  • Beskæftigelsesministeriets implementering af en ændring i det statslige it-system i 2008
  • Beskæftigelsesministeriets erfaringer med at reducere antallet af rådighedsirrelevante underretninger fra jobcentrene til a-kasserne.

Beskæftigelsesministeriets udarbejdelse af en ny bekendtgørelse om udveksling af informationer mellem jobcentrene og a-kasserne.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 17. august 2010

Beretning nr. 8/2007 om a-kassernes rådighedsvurderinger

Sagen optages i Endelig betænkning 2009 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne bemærker, at Beskæftigelsesministeriet har gennemført en række relevante regelændringer og ændringer i tilsynet med henblik på at sikre ensartethed i a-kassernes vejledning om jobsøgning til ledige.

Statsrevisorerne finder dog, at Arbejdsdirektoratet fortsat må tilse, at a-kasserne bliver bedre til at vejlede de ledige om krav til jobsøgning, så vejledningen generelt bliver korrekt og ensartet."

Rigsrevisors notat af 27. april 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2007 om a-kassernes rådighedsvurderinger. Rigsrevisionen har tidligere fulgt op på sagen med et notat i maj 2008 i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4, og et notat i august 2010.

I dette notat har Rigsrevisionen fulgt op på Beskæftigelsesministeriets arbejde med at sikre en effektiv kommunikation mellem a-kasserne og jobcentrene, herunder:

  • Beskæftigelsesministeriets arbejde i 2008-2009 med at modernisere it-understøttelsen af a-kassekommunikationen
  • Beskæftigelsesministeriets implementering af en ændring i det statslige it-system i 2008
  • Beskæftigelsesministeriets erfaringer med at reducere antallet af rådighedsirrelevante underretninger fra jobcentrene til a-kasserne
  • Beskæftigelsesministeriets udarbejdelse af en ny bekendtgørelse om udvekslingen af informationer mellem jobcentrene og a-kasserne.

Det er Rigsrevisionens vurdering, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik